Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble i desember 2019 forespurt om å bidra i utvikling av brukerundersøkelser knyttet til videokonsultasjoner (VK) innen psykisk helsevern i Finnmarkssykehuset HF.

Sture Pettersen, e-helseleder ved HFet, har bidratt til involvering og samarbeid mellom parter i HFet og ved senteret. Prosjektet er sterkt forankret i ledelse ved Finnmarkssykehuset HF, ved Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik. Dette vil bidra til å etablere kontakt med klinikkene og gi til tilgang til informanter i forskningen.

Forskningssenteret ønsker å etablere forskningssamarbeid internt med klinikere/forskere i HFet både i dette prosjektet og i videre søknadsarbeid. Finnmarkssykehuset har over flere år brukt VK i møte med pasienter innen psykisk helsevern, både barn og voksne, i forholdsvis stort volum. Flere ansatte behandlere med ulik bakgrunn har derfor lang erfaring med bruk av VK. Disse erfaringene er viktig å bringe inn i videre utvikling av tjenester regionalt og nasjonalt.

Dette pilotprosjektet vil danne grunnlag for å systematisere kunnskap og erfaringer med bruk av VK fra helsepersonell sitt perspektiv. Det er til nå gjennomført 14 intervjuer med behandlere. Videre i pilotprosjektet vil de andre avdelingene ved HFet inkluderes. Med bakgrunn i pilotprosjektet vil det utvikles søknader til større forskningsprosjekter for å danne et solid kunnskapsgrunnlag om bruk av videokonsultasjon innen psykisk helsevern.

https://forskningsmidler.ihels...

Mål

Mål med prosjektet er å innhente og øke kunnskapen om VK i psykisk helsevern (BUPA og Voksen) knyttet til:

  • Implementering og organisering av VK. Hva hemmer og fremmer bruk av tjenesten?
  • Helsepersonells erfaringer med bruken av VK. Til hvilke pasientgrupper, og i hvilke sammenhenger/kontekster er VK et kvalitetsmessig godt (nok) alternativ?
  • Samhandling med helse og velferdstjenester på ulike nivå ved bruk av VK - med bakgrunn i intervjuer med behandlere og ledelse, utvikles prosjekter mtp å ytterligere kunnskap om bruk av VK i HF, og pasienters og pårørendes erfaringer med VK.

Data vil innhentes i enheter i psykisk helsevern som har implementert og brukt VK som kommunikasjonsmiddel i møte med pasienter og samarbeidende instanser.

Forskningen som gjennomføres i dette pilotprosjekt vil bidra til å utvikle større forskningsprosjekt med mål om etablere forskningsbasert kunnskap om bruk av VK og om bruk av VK kan bidra til å nå de nasjonale føringer nevnt over. Gjennom et pilotprosjekt vil vi kunne danne oss et bilde av hvilken kunnskap som allerede finnes, og hvor er det behov for mer forskning for å dekke kunnskapshull knyttet til å utvikle bedre tjenester ved hjelp av VK.

Metode

Kvalitative dybdeintervju via digitale løsninger.