logo

IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD)

Prosjektbeskrivelse

Å initiere et samarbeid som skal utvikle et prosjekt som ender opp i en pilotundersøkelse. Resultatene fra denne (utvikling av IKT-løsning, funksjonalitet av IKT-løsningen, gjennomførbarhet av spørreundersøkelsen, svarprosent, årsaker til ikke deltagelse) skal så analyseres. Ved et vellykket resultat vil siste delen av prosjektet bli dedikert til å skrive søknader, for å finansiering for en nasjonal/europeisk undersøkelse. NSE vil både være søker og samarbeidspartner i søknader til Horisont 2020 programmet eller tilsvarende.

Mål

Utvikle en IKT-løsning slik at innbyggere i Norge, helsemyndigheter og politikere kan følge utviklingen av helseindikatorer for ikke smittsomme sykdommer (NCD) år for år fram til 2025. Vi ønsker å være de første i verden til å gjennomføre et forskningsprosjekt som baserer seg på årlige mobil innsamlede oppfølgingsdata på individnivå i et utvalg som er tilfeldig trukket og som derfor representerer hele befolkningen i alderen 16-75 år.

Metode

De tre samarbeidspartnere skal utvikle en ny metode for å samle inn et representativt data materiale for norske kvinner og menn i alderen 16-75 år. Det unike med disse dataene er at de vil bli samlet inn ved at deltagerne sender inn opplysninger med sin egen mobiltelefon en gang årlig slik at det er de samme individene som følges over tid helt fram til 2025. Det er også unikt at det samles inn mange helseindikatorer fra en person årlig. For hvert år vil nye personer bli bedt om å delta slik at utvalget ekspanderes fra år til år. Dette gjøres for å se om det at individet er med på en slik undersøkelse vil føre til endret helse adferd i seg selv.

Konklusjon

Deltager prosenten og årsaker til ikke deltagelse vil være med å avgjøre om dette er en veg å gå for å samle inn denne type data.