logo

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Phd-prosjekt

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utforske hvilken betydning og rolle velferdsteknologi kan ha for barn og unge med sammensatte fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser i overgangsfasen fra barn til ungdom når det gjelder deres selvstendighet og sosiale deltakelse. Dette er en gruppe som har behov for komplekse tiltak gjennom hele oppveksten. Et videre mål i studien er å utforske tjenesteyteres, fagpersoners og familiers erfaringer og perspektiver om barnets bruk og organisering av velferdsteknologi til målgruppen.

Mål

Overordnede problemstilling er:

Hvordan bruker barn og unge med funksjonsnedsettelser velferdsteknologi, og hva kan velferdsteknologi bety for dem i overgangsfasen fra barn til ungdom?

Dette vil utforskes gjennom tre underspørsmål hvor alle gjelder overgangsfasen fra barn til ungdom:

  1. Hvordan bruker barn og unge med funksjonsnedsettelser velferdsteknologi til daglige gjøremål og aktiviteter?
  2. Hvilken betydning kan velferdsteknologi ha for barn og unge med funksjonsnedsettelsers selvstendighet og sosiale deltakelse?
  3. Hvilke erfaringer gjør tjenesteytere, fagpersoner og familier om bruk og organisering av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

Metode

Prosjektet har et kvalitativt metodologisk forskningsdesign med en etnografisk tilnærming. Den består av feltarbeid i barnets hverdagsomgivelser og formelle/uformelle individuelle og gruppebaserte intervjuer/forskningssamtaler med fagpersoner og andre tjenesteytere.

Det empiriske materialet vil bli analysert gjennom induktiv innholdsanalyse og relevant teori/begreper innenfor en kritisk og samfunnsvitenskapelig forståelsesramme.

Konklusjon

Prosjektet skal bidra med kunnskapsproduksjon i et felt som er under utvikling og med behov for mer forskning. Studien skal gi kunnskap om betydningen av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser i deres hverdagsliv, sett ut fra en helhetlig forståelse av erfaringer og perspektiver til alle involverte aktører (barn, familier, fagpersoner og andre tjenesteytere).