logo

Integrated healthcare and care through distance-spanning solutions (iHAC)

Prosjektbeskrivelse

iHAC er et samarbeid mellom de nordiske landene. Prosjektet er ledet av Nordens velferdssenter, en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor og Centre for Rural Medicine, Region Västerbotten, Sverige. Nasjonalt senter for e-helseforskning er samarbeidspartner i dette prosjektet.

Mål

Prosjektet har som mål å fremskynde det digitale skiftet i helse- og omsorgstjenestene for innbyggerne i rurale områder ved å dele beste praksis, gi inspirasjon og støtte tjenesteintegrasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Metode

Vi bygger på kunnskapen fra prosjektet Healthcare and care through distance-spanning solutions (VOPD), 2018–2021. VOPD var et prioritert prosjekt for Nordisk ministerråd innenfor rammen av det svenske presidentskapet i 2018. Nasjonalt senter for e-helseforskning bidro med kartlegging i VOPD.

Første leveranse og rapport i iHAC-prosjektet inneholder en kartlegging av fem regioner i Norden som jobber strukturert med å implementere ulike former for digital hjemmeoppfølging. Kartleggingen og de teoretiske aspektene i leveransen er basert på teori om styring og samstyring. Nasjonalt senter for e-helseforskning har skrevet den teoretiske innledningen i rapporten.

Konklusjon

Rapporten, Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility (nordicwelfare.org), ble publisert september 2022.