logo

Velferdsteknologi - kunnskapsoppsummering

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har behov for bedre oversikt i et stadig utviklende marked og ønsker derfor en kunnskapsoppsummering/oversikt over erfaring og nytteverdi fra velferdsteknologiske utprøvinger i Norge og utland. Det finnes ingen slik oversikt over utprøvinger som er gjort utenfor rammen av programmet p.t. Bedre innsikt i mulighetsrommet vil understøtte kunnskapsbaserte og informerte valg om hvilke løsninger vi bør prøve, videreutvikle og anbefale i neste omgang. Hva sier andres erfaringer om hva som har fungert og ikke?

Sentralt: Avdekke hva som prøves ut av velferdsteknologiske løsninger og produkter i de land som studien omfatter. Herunder å avdekke effekter ved bruk av velferdsteknologi og organisatoriske rammer for utprøvingene.

Mål

1. Bidra til kunnskapsbaserte nasjonale prioriteringer og føringer på det velferdsteknologiske området ved å få frem en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger og avdekke gode erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

  • Gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som er prøvd ut og effekten av disse
  • Gi en oversikt over de organisatoriske rammer som velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut innenfor og de organisatoriske og strukturelle effekter velferdsteknologiske løsninger og produkter har gitt.
  • Bidra med beslutningsgrunnlag for nasjonale anbefalinger i Norge.
  • Gi et kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger og prioriteringer for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

2. Bidra med kunnskap slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av vår nasjonale strategi, organisering og tilnærming til innføring av velferdsteknologi – er dagens tilnærming optimal eller bør vi gjøre endringer?

  • Økt forståelse for egen og andre lands tilnærming velferdsteknologi.

Metode

  • Kartlegging av forsknings- og kunnskapsmiljøer og pågående prosjekter.
  • Søk i databaser med vitenskapelige publikasjoner.
  • Internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings og kunnskapsmiljø for å identifisere relevante prosjekt.
  • Dokumentanalyse.
  • Del 2: Dokumentanalyse og mulig intervju med nasjonale nøkkelaktører i andre land for å avdekke tilnærming, strategier osv.