Effekter av velferdsteknologi i Norge

Prosjektbeskrivelse

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS legger gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram til rette for at kommunene i større grad kan ta velferdsteknologiske løsninger i bruk. For å styrke kommunenes innovasjonsevne og bidra til at nye løsninger utvikles, testes, dokumenteres og tas i bruk, ble det i 2013 initiert et nasjonalt program for utvikling, utprøving og innføring av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Programmet varer ut 2020, og hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Dette innebærer at velferdsteknologi tilbys brukerne på lik linje med andre tjenester.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram deler inn gevinster av velferdsteknologi i tre kategorier: Økt kvalitet, spart tid og unngått kostnader. En tidligere undersøkelse viser at det er en varierende bevissthet om gevinster og gevinstrealisering i kommunene som jobber med å implementere velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Mål

Prosjektet skal skaffe detaljert kunnskap både om hvilke effekter velferdsteknologi gir og hvordan det jobbes for å realisere gevinster i kommunene som har fått støtte til implementering av velferdsteknologi gjennom programmet. I tillegg skal det undersøkes om kommunenes størrelse har betydning for hvilke gevinster de oppnår.

Metode

Data vil bli samlet inn ved individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer av prosjektledere, andre nøkkelpersoner og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i utvalgte kommuner, samt brukere av velferdsteknologitjenester. I tillegg vil vi hente inn data fra en spørreundersøkelse, samt fra ulike dokumenter og registre.

Prosjektleder

Elin Breivik Elin Breivik

Prosjektdeltakere

Tema

Innbyggertjenester

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2020 - 2022

Sist oppdatert

14.02.2020