Effekter av velferdsteknologi i Norge


Prosjektbeskrivelse

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS legger gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram til rette for at kommunene i større grad kan ta velferdsteknologiske løsninger i bruk. For å styrke kommunenes innovasjonsevne og bidra til at nye løsninger utvikles, testes, dokumenteres og tas i bruk, ble det i 2013 initiert et nasjonalt program for utvikling, utprøving og innføring av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram deler inn gevinster av velferdsteknologi i tre kategorier: Økt kvalitet, spart tid og unngått kostnader.

Dette prosjektet avgrenses til å evaluere effekter av Nasjonalt velferdsteknologiprograms spredningsprosjekt. Kommunene i dette prosjektet jobber med å prøve ut og implementere ulike trygghets- og mestringsteknologier hjemme hos brukere eller på sykehjem.

Mål

Prosjektet skal skaffe detaljert kunnskap om hvilke effekter trygghets- og mestringsteknologi gir for ansatte og helse- og omsorgstjenesten. Videre skal det undersøkes hvordan gevinster av disse teknologiene realiseres, og om ulike karakteristikker ved kommunene har betydning både for hvilke effekter de opplever og hvordan de jobbes med gevinstrealisering.

Metode

Data vil bli samlet inn ved individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer av prosjektledere, andre nøkkelpersoner og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i utvalgte kommuner. I tillegg vil vi hente inn data fra ulike dokumenter og registre.