logo

Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Sammendrag av rapporten

Nasjonalt senter for e-helseforskning har i samarbeid med SINTEF Digital gjennomført en evaluering av Nasjonalt Velferdsteknologiprograms virkemidler med formål å undersøke om de er egnet for å nå målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Grad av implementering og gevinster av velferdsteknologi i kommunene er også undersøkt.

Data er samlet inn ved hjelp av en spørreundersøkelse rettet mot de 328 kommunene som har fått støtte av programmet til spredning og implementering i perioden 2016-2019. Denne undersøkelsen er supplert med intervju med et utvalg av prosjektledere i disse kommunene.

Hovedfunn

Betydningen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er en viktig pådriver for at velferdsteknologi skal være et satsningsområde i kommunene. Kommunene er i stor grad fornøyd med den støtten de får fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Implementering av velferdsteknologi innebærer kompliserte prosesser som tar tid og mange av kommunene vil være avhengig av støtte også etter 2020.

Bruk og nytte av programmets virkemidler

De store kommunene (over 20 000 innbyggere) har jevnt over benyttet flere av programmets virkemidler enn de mellomstore (mellom 5000 og 20 000 innbyggere) og små kommunene (under 5000 innbyggere).

Små kommuner karakteriseres i større grad av begrenset tilgang på kompetanse og ressurser enn store kommuner. Virkemidlene i programmet ser ut til å virke ulikt for de ulike kommunestørrelsene. For de små kommunene er kompetansehevingsverktøy som Veikartet for tjenesteinnovasjon, Velferdsteknologiens ABC og prosessveiledning de viktigste virkemidlene i programmet, mens for de store og mellomstore kommunene er økonomisk støtte viktigere. Mange kommuner opplever at alle virkemidlene til sammen har vært nyttige.

Samarbeid og nettverk

Kommunene deltar på nasjonale, regionale og lokale samlinger om velferdsteknologi. Samlingene bidrar til å skape et nettverk med andre kommuner, som aktivt benyttes i implementeringsprosessene. I nettverkene utveksler man erfaringer, deler dokumenter og samarbeider om anskaffelser. Disse nettverkene styrker prosessene rundt implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Implementering

Flest kommuner jobber med eller har implementert elektronisk medisineringsstøtte og varslings- og lokaliseringsteknologi. De små kommunene er kommet kortere i implementeringsarbeidet og er mer avhengig av støtte enn de store kommunene for å lykkes med implementering av velferdsteknologi.

Gevinstarbeid

Det er varierende bevissthet om gevinster og gevinstarbeid i kommunene. Gevinstplanlegging og dokumentasjon av gevinster er ressurskrevende. Spesielt i små kommuner er det lite tradisjon for å jobbe på denne måten, og de mangler også kompetanse for dette arbeidet.