logo

RESPOND: Kulturelt tilpasset digital brukermedvirkerstøtte for unge samiske personer med depresjon

Prosjektbeskrivelse

Samene er urbefolkningen i Norge. Som nedfelt i Den norske Grunnloven og Sameloven har samene rett til å bevare og utvikle sitt språk, sin kultur og livsførsel, og til å motta helsehjelp fra utøvere som behersker deres språk og forstår deres kulturelle praksis. Forskning tyder imidlertid på at samer ofte møter kommunikasjonsbarrierer og kulturelt likegyldig omsorg i det norske helsevesenet. Stigma rundt psykiske helseutfordringer og en kulturell vektlegging av mestringsevne og egenbehandling hindrer ofte samer i å søke hjelp.

Brukermedvirkerstøtte er en form for sosial støtte som bygger på praktisk kunnskap og evnen til å forstå ting i sammenheng, basert på personlig erfaring med psykiske helseutfordringer. Brukermedvirkerstøtte er basert på en filosofi som fremmer selvhåndtering, myndiggjøring og valgfrihet, der personlig erfaring er grunnlaget for organisert støtte. Det finnes flere måter å organisere støtte på. Digital brukermedvirkerstøtte gjennom sosiale medier kan være en god tilnærming for å håndtere psykiske helseutfordringer blant unge samiske personer, fordi det fremmer en følelse av forståelse og verdi, samtidig som det er lett tilgjengelig.

Som svar på noen presserende utfordringer, har RESPOND-prosjektet som mål å forstå hvordan man kan skape et kulturtilpasset, lavterskel digital brukermedvirkerstøtte, basert på sosiale medier, for unge samer som lever med psykiske helseutfordringer som depresjon. På forprosjektfasen har vi tre forskningsspørsmål:

1. Hvordan påvirker kulturelle kontekster og motivasjoner unge samers tilgang, bruk og engasjement i brukermedvirkerstøtte for depresjon via sosiale medier?

2. Hvilke preferanser og sikkerhetshensyn har unge samer når det gjelder tilgang til, bruk av og engasjement for brukermedvirkerstøtte for depresjon via sosiale medier?

3. Hvordan kan eksterne forskere samarbeide med det samiske miljøet for å bygge opp et trygt og effektivt brukerforum og lage en helhetlig forskningsprotokoll?

Mål

Forprosjektet har tre mål:

  1. Rekruttering av brukerrepresentanter og nettverksbygging under rådgivning og assistanse fra SANKS
  2. Å utforske kulturelle rammer, motivasjon og komponenter i digital brukermedvirkerstøtte via sosiale medier for unge samer med depresjon
  3. Å utvikle en helhetlig forskningsprotokoll

Metode

«Participatory design» og «Two-Eyed Seeing» tilnærmingen brukes til å informere vår praksis gjennom hele prosjektets levetid. Vi vil gjennomføre fokusgruppediskusjoner med 5-8 unge samiske representanter for å utforske deres interesser og informere om samskapingsprosessen. Datainnsamling vil skje gjennom semistrukturerte intervjuguider. Ingen privat eller sensitiv informasjon om personens helse og psykiske helseforhold vil bli inkludert.