logo

eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri)

Prosjektbeskrivelse

Behovet for psykiatriske tjenester for barn og unge er stort sett høyere enn kapasiteten i helsetjenesten. Hovedproblemene er for få psykiatere og spesialister, lange ventetider, begrenset kapasitet hos primærhelsetjenesten og lang reisevei for både pasienter, deres familie og polikliniske spesialister.

Tjenestene vil bidra til å øke lokalt flerfaglig helsepersonells kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge. Det vil bli fokusert på at både forebyggende arbeid og behandling skal skje nær barnet og hans/hennes utviklingsmiljø (skole, barnehage etc.). Videokonferansetjenestene vil bidra til å bygge bro over avstanden mellom spesialister, primærhelsetjenesten, primærleger, skoler, pasienter og deres familier.

De forventede resultatene av disse tjenestene er en forbedret og mer lik tilgang til rettidig poliklinisk psykiatri, spesialistvurdering og behandling i henhold til beste praksis. Videre forventes det en forbedret kapasitet i primærhelsetjenesten og mer rasjonell bruk av spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har som mål å gjennomføre omfattende evalueringer av tjenestene, slik at de kan overføres mellom de ulike landene og tilpasses lokale forhold.

Mål

Målet med eCAP-prosjektet er å bruke moderne informasjonsteknologi til å utvikle diagnostikk, konsultasjoner, tilsyn, behandling og samhandling mellom helsepersonell. Videokonferanse vil bli brukt til å gjennomføre flerfaglige konsultasjoner innenfor barnepsykiatri og klinisk veiledning, og det vil utvikles bookingsystemer for disse tjenestene. I tillegg vil et instrument for vurdering av utvikling og trivsel (the Development and Wellbeing Assessment (DAWBA): www.dawba.com) bli testet. DAWBA er et elektronisk strukturert instrument for å samle data til diagnostisering av barn og unge fra familie, skole og de unge selv.

Konklusjon

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet og implementert en videokonferansetjeneste som gjør det mulig å behandle og følge opp pasienter, gjennomføre tverrfaglige møter med samarbeidspartnere, samt utføre veiledning og opplæringsaktiviteter.

Behandling over videokonferanse tilbys pasientene som et alternativ til å møte terapeuten på sykehuset. Terapeuten kan sitte på sitt eget kontor, mens pasienten kan være hjemme eller på skolen. Behandlingen er den samme, men tilbys på en ny måte. Denne videokonferansetjenesten bedrer tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester, og det spares både tid og reisekostnader. I tillegg er det enklere for pasientens familie å delta i behandlingen og pasienten selv unngår fravær fra skolen.