logo

Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: en kombinert metode-evaluering av effektene på helsesystemet, fastlegene og pasienter

Kick-off-møte Tromsø, 2 juni 2022
Kick-off-møte Tromsø, 2 juni 2022

Prosjektbeskrivelse

Målet med prosjektet er å evaluere bruken av e-konsultasjoner med fastlegen for å forstå hvordan bruken påvirker helsesystemet, fastlegene og pasientene. Vi definerer e-konsultasjoner som videokonsultasjoner, tekstbaserte konsultasjoner eller telefonkonsultasjoner.

Mål

Målet med prosjektet deles inn i tre perspektiver.

Helsevesenet

Vi skal studere adopsjon og bruk av e-konsultasjoner i Norge over tid (før, under og etter Covid-19-pandemien) og undersøke hvordan bruken påvirker pasientenes tilgang til lik helsehjelp.

Fastlegene

Vi skal evaluere hvordan fastleger oppfatter klinisk egnethet, sikkerhet, kommunikasjon og lege-pasientforholdets rolle ved bruk av e-konsultasjoner. Videre skal vi undersøke hvordan ulik organisering av e-konsultasjoner på fastlegekontoret påvirker fastlegenes arbeidsmengde og tilgjengelighet.

Pasientene

Vi skal evaluere hvordan pasientene opplever klinisk egnethet, sikkerhet, kommunikasjon og lege-pasientforholdets rolle ved bruk av e-konsultasjoner. Videre skal vi undersøke pasientenes oppfatninger og grunner til å bruke eller ikke-bruke e-konsultasjoner og konsekvensene av bruk og ikke-bruk.

Metode

Prosjektet benytter seg av en kombinert metode, med både kvantitative og kvalitative studier for å evaluere storskala implementeringen av e-konsultasjoner i Norge.

1. RETROSPEKTIV KOHORTSTUDIE (befolkningsdata)

En retrospektiv kohortstudie vil bli utført for å utforske adopsjon og bruk av e-konsultasjoner med fastlegene før, under og etter COVID-19-pandemien.

2. PROSPEKTIV TVERRSNITTSTUDIE (100 fastleger)

En prospektiv tverrsnittsstudie vil bli utført for å evaluere perspektivene til både fastleger og pasienter i forbindelse med 1500 e-konsultasjoner.

3. DYBDEINTERVJUER og PASIENTUNDERSØKELSE (brukere og ikke-brukere av e-konsultasjoner)

Dybdeintervjuer med eldre brukere av e-konsultasjoner vil gjennomføres. Perspektivene til brukere og ikke-brukere vil bli utforsket gjennom en nettbasert nasjonal undersøkelse.


Konklusjon

Dette prosjektet vil gi beslutningstakere, klinikere og andre interessenter forskningsgenerert kunnskap om virkningen av e-konsultasjoner. Denne kunnskapen vil kunne støtte optimal bruk av e-konsultasjoner i klinisk praksis og maksimere fordelene for både pasienter og klinikere.