logo

Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi

Prosjektbeskrivelse

Forskningsnettverket for helse- og velferdsteknologi legger til rette for koordinering av forskning på helse- og velferdsteknologi samt styrking og utvidelse av kunnskapen i Norden på dette feltet. Delte erfaringer vil være til nytte for de nordiske landene, både på innbyggernivå, personal- og leverandørnivå, organisasjonsnivå og politisk nivå i det forventede fremtidige arbeidet med økt implementering av helse- og velferdsteknologi.

Globalt står helse- og sosialomsorg overfor et skifte der digitalisering og teknologi (helse- og velferdsteknologi) vil spille en stadig viktigere rolle i spesifikke helse- og hjemmepleieløsninger. Målet er å oppnå mer effektive pasient- eller brukerfokuserte prosesser og legge til rette for at man kan leve et selvstendig liv lenger. Andre felter der helse- og velferdsteknologi kan bli nødvendig, er praksis og pedagogikk innen handikapomsorg. Endringsprosesser er aktuelt for en rekke ulike sammenhenger, som helseomsorg, hjemmepleie, sosialomsorg, handikapomsorg og utdanning/pedagogikk. Vi tar utgangspunkt i en nordisk kontekst, der landene har et lignende velferdssystem. Helse- og velferdsteknologi med fokus på brukerperspektivet er et forskningsfelt som ennå ikke er etablert i Norden.

Nettverket ble opprettet i mai 2019. Nettverket har et nært samarbeid med Nordens velferdssenter (lenke https://nordicwelfare.org/en/), og administrasjonen av nettverket følger presidentskapet i Nordisk ministerråd. I 2021 har Finland hatt presidentskapet, og har derfor hatt som ansvar å administrere Forskningsnettverket. I 2022 har Norge presidentskapet, og Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Agder vil derfor administrere Forskningsnettverket i 2022.

Forskningsnettverket har medlemmer fra forskningsinstitusjoner i Norden, og hver landrepresentant i kjernegruppen er kontaktperson i sitt land.

Aktiviteter i Forskningsnettverket i 2021:

  • Et nettsted i drift og en aktiv informasjonsstrøm
  • Tre webinarer (to vinter/vår – ett høst)
  • Nettverksmøte hos EHiN
  • Forskningssamling hos EHiN

Finansiering

Nettverket har mottatt ekstern finansiering fra det svenske Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) til å arrangere et nettverksmøte og utvikle et nettsted. Nettverket har ikke noen annen ekstern finansiering, men kjerneteamet arbeider kontinuerlig med å få finansiering for fremtidige nettverksaktiviteter.

Mål

Forskningsnettverket tar sikte på å styrke kunnskap, forskning, høyere utdanning og erfaringer innen helse- og velferdsteknologi med et brukerperspektiv.

Metode

En av de viktigste fordelene med et forskningsnettverk ligger i samarbeid og organisering av nettverket. Sammen vil dette nordiske forskningssamarbeidet vektlegge behovet for et brukerperspektiv innen forskning på helse- og velferdsteknologi og de involverte organisasjonene.

Forskningsnettverket inspirerer til økt prosjektsamarbeid mellom land i Norden.