logo

SENSE-GARDEN

Prosjektbeskrivelse

SENSE-GARDEN-prosjektet har som mål å skape hagelignende rom som er virtuelle og som automatisk kan tilpasses til personlige minner. Rom som skaper bevissthet hos eldre mennesker med demens ved å stimulere forskjellige sanser, som syn, berøring, hørsel, balanse og lukt, som fører til en ny kontakt med virkeligheten rundt.

Mennesker med demens mister gradvis kontakten med verden; de opplever tap av funksjon, spesielt hukommelse, noe som med tiden påvirker den verbale kommunikasjonen.

Tap av språk er en viktig faktor for å miste kontakten med nære personer, som familie og venner. Denne utviklingen forverres av mangelen på eksterne stimuli, som skjer på grunn av redusert aktivitet og apati generelt sett. Dette er spesielt tilfellet dersom personen havner i et ukjent miljø, for eksempel et pleiehjem. Etter noen uker på det nye og ukjente stedet er det vanlig at personen reduserer interaksjonen med andre og vender seg stadig mer innover.

Dette prosjektet vil skape en blanding av naturlige og teknologiske miljøer som automatisk kan tilpasses til brukerens egne minner. Disse er selvstendige rom eller «SENSE-GARDENS» med omgivende musikk, video og bilder; synkronisering av medier for å kombinere bilder av for eksempel fjell med fugler som synger; og lukt tilsatt ved hjelp av et system for tilførsel av dufter. Dette skaper et immersivt rom som kan justeres automatisk til hver besøkende, noe som skaper en forbindelse med mer aktive områder i hukommelsen.

Omsorgspersonen fungerer som tilrettelegger, og spiller en viktig rolle i prosessen. SENSE-GARDEN tar ved hjelp av omsorgspersonen sikte på å oppmuntre personer med demens til å øve både på et mentalt og fysisk nivå, noe som bringer dem tilbake til steder de føler tilknytning til. De kan for eksempel sykle eller gå på et sted de kjenner godt og føle som om de er på vei hjem. Dette vil støtte identiteten eller selvfølelsen deres.

Mål

Kvantitative kriterier for suksess:

  • Forbedringer i målinger av Aktiviteter i dagliglivet (ADL) ved hjelp av: Skala for instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL) og PASE (skala for fysisk aktivitet for eldre).
  • Bedre resultater i dehydreringsnivåer og forbedring i medisinering (etterlevelsesnivå).

Kvalitative kriterier for suksess:

  • Forbedret livskvalitet: målt med WHOQOL-Old
  • Forbedrede miljøforhold hos eldre voksne: målt med den relevante subskalaen WHOQOL-Bref
  • Reduksjon i depressive symptomer og ensomhet: vurdert med GDS-15-skalaen og Rasch-skala for ensomhet
  • Lettelse fra følelser knyttet til omsorgsbyrde: målt med Familiebyrde-intervju
  • Økning i følelse av sosialt nærvær: målt med IPO-spørreskjema for sosialt nærvær av De Greef