Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) i regi av Helsedirektoratet (HDIR), KS og Direktoratet for e-helse, satser gjennom tilskuddsordninger til kommuner på utprøving av velferdsteknologi (VFT) for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Målet er «å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter».

Utprøvingen av VFT skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser og skal bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende.

Prosjektet skal utvikle kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at VFT løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene i prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune.

Nasjonalt senter for e-helseforskning (E-helseforskning) bidrar gjennom forskning og utredning til økt kunnskap på VFT-feltet. Siden 2016 har senteret utgitt 6 rapporter og 1 vitenskapelig artikkel (se Lenke til rapporter og publikasjoner under).

Mål

Målet med senterets forsknings- og utredningsprosjekter er å gi kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, og inngå som del av et tjenestetilbud til målgruppen.

Det skal:

  • gis kunnskap om faktorer som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser tar velferdsteknologi i bruk og utnytter teknologiens mulighetsrom til deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter
  • gis kunnskap om hvilken betydning velferdsteknologi kan ha for barn og unge med funksjonsnedsettelser for deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter
  • gis kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan inngå som en del av et tjenestetilbud til målgruppen

Metode

Det er blitt anvendt ulike metoder for å fremskaffe kunnskap. To kunnskapsoppsummeringer ble ferdigstilt i henholdsvis 2016 og 2020. Den første baserte seg på et litteratursøk etter rapporter og dokumentasjon om eksisterende utprøvinger av velferdsteknologi for barn og unge i skandinaviske land. For oppfølgeren (2020) ble det gjort en internasjonal litteraturstudie, med søk i vitenskapelige databaser etter artikler rettet mot erfaringer med utprøving av VFT for ovennevnt målgruppe.

Vi gjennomførte to kvalitative forskningsstudier, en i 2017 basert på individuelle og fokusgruppeintervju med familier som prøvde ut VFT. Oppfølgeren kom i 2019 der flere av de tidligere intervjuede familier ble intervjuet på nytt om erfaringer 2,5 år etter utprøving av VFT. Organisatoriske forutsetninger for innføring av VFT er tittelen på en utredning ferdigstilt i 2018. Denne baserte seg på intervju av ulike aktører i flere av de kommunale VFT-prosjektene i NVP.

I mai 2020 ble det ferdigstilt en casestudie om hvordan velferdsteknologi kan inngå som del av et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.