Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Description

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) i regi av Helsedirektoratet (HDIR), KS og Direktoratet for e-helse, satser gjennom tilskuddsordninger til kommuner på utprøving av velferdsteknologi (VFT) for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Målet er «å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter».

Utprøvingen av VFT skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser og skal bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende.

Prosjektet skal utvikle kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at VFT løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene i prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune.

Nasjonalt senter for e-helseforskning (E-helseforskning) bidrar gjennom forskning og utredning til økt kunnskap på VFT-feltet. Siden 2016 har senteret utgitt fem rapporter og en vitenskapelig artikkel (se Litteraturhenvisninger under). I mai 2020 vil prosjektets sluttrapport ferdigstilles, basert på en casestudie.

Goals

Målet med senterets forsknings- og utredningsprosjekter er å gi kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, og inngå som del av et tjenestetilbud til målgruppen.

Det skal:

  • gis kunnskap om faktorer som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser tar velferdsteknologi i bruk og utnytter teknologiens mulighetsrom til deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter
  • gis kunnskap om hvilken betydning velferdsteknologi kan ha for barn og unge med funksjonsnedsettelser for deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter
  • gis kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan inngå som en del av et tjenestetilbud til målgruppen

Method

Det er blitt anvendt ulike metoder for å fremskaffe kunnskap. To kunnskapsoppsummeringer ble ferdigstilt i henholdsvis 2016 og 2020. Den første baserte seg på et litteratursøk etter rapporter og dokumentasjon om eksisterende utprøvinger av velferdsteknologi for barn og unge i skandinaviske land. For oppfølgeren (2020) ble det gjort en internasjonal litteraturstudie, med søk i vitenskapelige databaser etter artikler blant annet om erfaringer med utprøving av VFT for ovennevnt målgruppe.

Vi gjennomførte to kvalitative forskningsstudier, en i 2017 basert på individuelle og fokusgruppeintervju med familier som prøvde ut VFT. Oppfølgeren kom i 2019 der flere av de tidligere intervjuede familier ble intervjuet på nytt om erfaringer 2,5 år etter utprøving av VFT. Organisatoriske forutsetninger for innføring av VFT er tittelen på en utredning ferdigstilt i 2018. Denne baserte seg på intervju av ulike aktører i flere av de kommunale VFT-prosjektene i NVP.

I mai 2020 vil det ferdigstilles en casestudie som er basert på individuelle og fokusgruppeintervju.

Litteraturhenvisninger

Knarvik, U. and M.V. Trondsen, Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser, NSE-rapport 02-2016. 2016, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Tromsø.https://ehealthresearch.no/rapporter/kunnskapsoppsummering-eksisterende-velferdsteknologiutprovinger-i-norden-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser

Trondsen, M.V. and U. Knarvik, Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten., NSE-rapport 06-2017. 2017, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Tromsø. https://ehealthresearch.no/rapporter/velferdsteknologi-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser

Rotvold, G.-H., U. Knarvik, and M.V. Trondsen, Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, NSE-rapport 01-2018. 2018, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Tromsø. https://ehealthresearch.no/rapporter/innforing-av-velferdsteknologi-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser

Trondsen, M.V. and U. Knarvik, Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Brukererfaringer etter 2,5 års utprøving i Drammen og Horten kommuner, NSE-rapport 052019. 2019, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Tromsø. https://ehealthresearch.no/rapporter/velferdsteknologi-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-2019

Knarvik, U, Lind, K, Rotvold G.H., Trondsen, M.V., Kunnskapsoppsummering: Internasjonal litteraturstudie om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser; NSE-rapport 01-2020. 2020 Nasjonalt senter for e-helseforskning: Tromsø.

Knarvik, U. and M.V. Trondsen, En kvalitativ studie: Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Fysioterapeuten, 2018. 9 https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-9-18/36/

Project manager

Project participants

Project partner

Financing

  • Central Norway Regional Health Authority

Theme

Citizen services

Project period

2016 - 2020

Last updated

19 August 2020