logo

Health Talk Norway

Prosjektbeskrivelse

Pasientens helsetjeneste er en politisk og faglig målsetning i Norge i dag. Likevel er det foreløpig skapt få rom der pasientenes egen stemme blir løftet frem. Som en følge av dette preges debatter om helse av at ”pasientens beste” ofte er fortolket og formidlet av andre enn den som selv erfarer sykdommen på kroppen. Her ligger det et stort uutforsket potensiale i e-helse.

Formål

Digitale kanaler kan brukes både til å samle og formidle pasient- og pårørendeerfaringer på systematiske måter. DIPEx metodologi for kvalitative studier av helseerfaringer er utviklet av det internasjonale forskernettverket DIPEx international. Metodologien er prøvd ut i 10 andre nasjoner, men ikke i Norge. Prosjektet Health Talk Norway er et pilotprosjekt som skal undersøke om denne metodologien kan være nyttig i norsk sammenheng.

Mål

Hovedmålet er å vurdere om norsk forskning og formidling av helseerfaringer kan forbedres ved bruk av DIPEx metodologi.

Delmål

  1. Studere Dipex metodologi for kvalitativ forskning på helseerfaringer.
  2. Vurdere anvendeligheten av DIPEx metodologi som utgangspunkt for en norsk nettside om helseerfaringer.
  3. Etablere samarbeid med andre norske miljøer/ enkeltforskere forskere med interesse for kvalitative studier av helseerfaringer.

Konklusjon

Pilotprosjektet er avsluttet. Alle mål ble nådd, og vi konkluderte at DIPEx metode vil være nyttig i oppbygging av en norsk webtjeneste for formidling av individuelle helseerfaringer. Arbeidet videreføres i prosjektet «Helsesnakk» under forutsetning av ekstern finansiering.