Kunnskapsoppsummering om governance, samstyring og ledelse innen e-helse

Prosjektbeskrivelse

Den nasjonale e-helsestrategien har seks satsingsområder. Ett av dem er «styring og ledelse».

I mandatet til Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) begrunnes grunnleggingen av NEHS ut fra: «Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen». For å realisere målene i En innbygger en journal (EIEJ) er det behov for at aktørene fra både stat, kommune og industri koordinerer egne prosesser og tiltak innen e-helse. E-helsestrategien skal gjennomføres gjennom «samstyring».

Forskningspørsmål i dette prosjektet: Hva er kunnskapsstatus på styrings- og samstyringsmodeller i nasjonale EPJ moderniseringsprosesser?

Mål

Dette prosjektet skal bidra med en kunnskapsoppsummering innen feltet: governance, samstyring, finansieringsmodeller, ledelse, e-helse og EPJ modernisering.

Metode

Prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av søk i ulike relevante databaser.

Prosjektleder

Line Helen Linstad Line Helen Linstad

Prosjektdeltakere

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2018 - 2018

Sist oppdatert

27.08.2018