logo

E-konsultasjon og sykmelding

Prosjektbeskrivelse

E-konsultasjon og sykmelding – undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under COVID-19 pandemien.

Hovedregelen i dagens lovverk er at sykmeldinger skal skrives ut etter en personlig undersøkelse av pasienten, og flertallet av dagens sykmeldinger baseres på fysisk oppmøte på legekontoret. Under unntakstilstanden i forbindelse med Covid-19 mars 2020 ble en midlertidig forskrift med unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven satt i kraft. Den åpnet for at sykmeldinger kunne skrives uten personlig oppmøte hos legen og at telefonkontakt eller e-konsultasjon var tilstrekkelig for å vurdere pasientens arbeidsførhet. Lovendringen og Covid-19 situasjonen medførte at bruk av e-konsultasjon ved sykmelding økte betraktelig, men det er ikke kjent hvor mange sykmeldinger som ble vurdert uten fysisk oppmøte.

Det er ikke avdekket forskning som tar for seg konsekvenser eller effekter av sykmeldinger skrevet ut gjennom e-konsultasjon verken nasjonalt eller internasjonalt. Ved å studere situasjonen under Covid-19 som et naturlig eksperiment kan vi samle noen kortsiktige erfaringer både fra pasienter og leger om konsekvenser og effekter av sykmelding skrevet ut gjennom e-konsultasjon.

Mål

Undersøke fastlegers og pasienters erfaringer med at leger kan skrive ut sykmelding (vurdere arbeidsførhet) uten fysisk oppmøte under Covid-19 pandemien.

  1. Undersøke fastlegers erfaringer med å sykmelde uten krav til personlig frammøte.
  2. Kartlegge hva som kjennetegner sykmeldinger utstedt i 2020, før og under Covid-19 pandemien.
  3. Undersøke hvordan pasienter opplever å bli sykmeldt via e-konsultasjon.

Metode

Vi skal undersøke fastlegers erfaringer gjennom både spørreundersøkelser og intervju. Pasientenes erfaringer innhenter vi gjennom spørreundersøkelser. I tillegg skal vi analysere uttrekk fra sykemeldingsregister for å finne kjennetegn ved de ulike sykemeldingene som er gitt over e-konsultasjon.