Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy

Mer informasjon om prosjektet

Andreassen HK, Dyb K, Trondsen MV & Warth LL (2015) Study protocol: Health Talk Norway, Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 2015, 63-65.

Trondsen MV, Warth LL, Dyb K, Risør T & Andreassen HK (2016) Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives, Conference paper, eTelemed, Venice, Italy, April 2016.

www.healthtalk.org

Prosjektbeskrivelse

Denne studien skal utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i sitt hverdagsliv, samt undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern. For å utvikle gode helsetjenester, er det nødvendig med inngående kunnskap om utfordringer, mestring og behov. Nye digitale tjenester på nett er en av bærebjelkene i fremtidens helsetjeneste, men vi vet lite om betydning av digitale medier for pasienter og pårørende som lever med psykisk sykdom.

For å styrke tjenestetilbudet til pasienter og pårørende som lever med psykiske helseutfordringer, skal studien også resultere i en erfaringsbasert digital kunnskapsmodul om psykisk sykdom.  Helsesnakk.no skal formidle pasienters og pårørendes helse- og sykdomserfaringer, til nytte for pasienter, pårørende, helsepersonell, utdanning og helsemyndigheter. Til sammen vil studien kunne bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestens tilbud til pasienter med psykisk sykdom og deres pårørende, i tråd med den enkeltes behov og rettigheter.

Mål

  1. Utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i hverdagen
  2. Undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern
  3. Drøfte metodiske muligheter og utfordringer med videobasert intervju og digital formidling av pasient- og pårørendeerfaringer om psykisk sykdom
  4. Etablere en digital kunnskapsmodul om psykisk sykdom på www.helsesnakk.no.

Metode

Det skal benyttes kvalitativ metode basert på narrative, videobaserte intervjuer, som vil gi dybdekunnskap om pasienters og pårørendes egne sykdoms- og omsorgserfaringer i en hverdagslivskontekst.