iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie

Prosjektbeskrivelse

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en kronisk folkesykdom som begrenser livsutfoldelse og livskvalitet for den enkelte. Lungerehabilitering er ansett som en viktig del av oppfølgingen ved KOLS, men mange KOLS pasienter har ikke tilgang til, eller fullfører ikke slike rehabiliteringsprogrammer. Dette prosjektet legger til rette for å flytte lungerehabilitering til pasientens hjem. Intervensjonen vil bestå av et nytt rehabiliteringstilbud som tar sikte på å øke pasientenes egenmestring gjennom oppfølging med telemedisin. 

Prosjektet gjennomføres som en internasjonal multisenter RCT i tre forskjellige land (Norge, Danmark og Australia). 120 pasienter skal rekrutteres, randomiseres i tre armer (grupper) og følges opp over 2 år. En lignende pilotstudie har tidligere blitt gjennomført i Nord-Norge. Pasienter i intervensjonsgruppen får en tredemølle, et pulsoksymeter, en iPad og et tilpasset treningsprogram. Deltakerne får tilgang til en nettside der de fører treningsdagbok, daglige målinger av blant annet symptomer og oksygenmetning. Opplysningene brukes av fysioterapeuten for tett oppfølgning og veiledning gjennom videokonferanse. 

Mål

Et innovativt telerehabiliteringstilbud for KOLS pasienter vil bli prøvd ut og evaluert. Telerehabiliteringen vil inkludere tredemølletrening hjemme, monitorering av symptomer og veiledning i trening og egenmestring av fysioterapeut over videokonferanser. Overordnet formål er å undersøke om dette langsiktige telerehabiliteringstilbudet vil redusere reinnleggelser på sykehus og dermed redusere helsekostnader samt forbedre pasientenes sykdomsbilde og livskvalitet.

Metode

Forskningsprosjektet blir gjennomført som en tre-armet multisenter randomisert kontrollert studie (RCT).

Prosjektleder

Paolo Zanaboni Paolo Zanaboni

Prosjektdeltaker

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse Nord RHF

Norges Forskningsråd

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2014 - 2017

Sist oppdatert

13.03.2018