logo

iTrain - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie

Prosjektbeskrivelse

Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å opprettholde fysisk aktivitet og trening uten en vedlikeholdsstrategi. I motsetning til tradisjonell lungerehabilitering, kan telerehabilitering bidra til en mer effektiv integrering og opprettholdelse av treningsrutiner og egenmestring i hverdagen og på sikt. Telerehabilitering bidrar til å gjøre lungerehabilitering mer anvendelig og tilgjengelig. Noen studier har vist lovende resultater for telerehabilitering, men de fleste var kortsiktige intervensjoner. Målet med denne studien er å sammenligne langsiktig telerehabilitering med egentrening på tredemølle hjemme, og standard behandling.

Mål

Et innovativt telerehabiliteringstilbud for KOLS pasienter vil bli prøvd ut og evaluert. Telerehabiliteringen vil inkludere tredemølletrening hjemme, monitorering av symptomer og veiledning i trening og egenmestring av fysioterapeut over videokonferanser. Overordnet formål er å undersøke om dette langsiktige telerehabiliteringstilbudet vil redusere reinnleggelser på sykehus og dermed redusere helsekostnader samt forbedre pasientenes sykdomsbilde og livskvalitet.

Metode

En internasjonal randomisert kontrollert studie gjennomført i tre land vil rekruttere 120 pasienter med KOLS. Deltakerne vil bli randomisert i tre grupper: telerehabilitering-, tredemølle- og kontrollgruppe. Gruppene vil følges opp i to år. Telerehabiliteringsgruppen består av individuell trening hjemme på tredemølle, videokonferanser med erfaren fysioterapeut på nettbrett, og egenmestring på en nettside. Pasienter i tredemøllegruppen bruker en tredemølle for å gjennomføre egentrening hjemme. Pasienter i kontrollgruppen får standard behandling. Det primære utfallet er det kombinerte antallet av sykehusinnleggelser og besøker på akuttmottak. Sekundære utfall omfatter endringer i helsestatus, livskvalitet, angst og depresjon, self-efficacy, subjektive inntrykk av endringen, fysisk ytelse, fysisk aktivitetsnivå, og personlige erfaringer med telerehabilitering.

Konklusjon

Denne studien vil gi bevis om langsiktig telerehabilitering er en kostnadseffektiv strategi for oppfølging av pasienter med KOLS. Telerehabilitering vil også utvide tilgjengeligheten av lungerehabilitering og vedlikeholdsstrategier, spesielt for de som bor i små distrikter og som ikke har tilgang til treningsprogrammer.