logo

iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie

Bakgrunn

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en kronisk folkesykdom som begrenser livsutfoldelse og livskvalitet for den enkelte. I tillegg utgjør KOLS en vesentlig økonomisk byrde på helseressursene. Lungerehabilitering er ansett som en viktig del av oppfølgingen ved KOLS, men mange KOLS pasienter har ikke tilgang til, eller fullfører ikke slike rehabiliteringsprogrammer. Langsiktig vedlikehold har dessuten vist seg vanskelig etter kortere rehabiliteringsprogram. Telerehabilitering har et stort potensial til å bedre tilgangen til lungerehabilitering, samt til å generere langsiktige fordeler for både pasientene, lokal samfunnet og for helsevesenet. Dette forskningsprosjektet ønsker å støtte opp under de spesielle behovene KOLS pasienter har gjennom å flytte lungerehabilitering til pasientens hjem. Intervensjonen vil bestå av et nytt rehabiliteringstilbud som tar sikte på å øke pasientenes egenmestring gjennom oppfølging med telemedisin. 

Formål

Forskningsprosjektet vil bli gjennomført som en tre-armet multisenter randomisert kontrollert studie (RCT) der et innovativ telerehabiliteringstilbud for KOLS pasienter vil bli prøvd ut og evaluert. Telerehabiliteringen vil inkludere tredemølletrening hjemme, monitorering av symptomer og veiledning i trening og egenmestring av fysioterapeut over videokonferanser. Overordnet formål er å undersøke om dette langsiktige telerehabiliteringstilbudet vil redusere reinnleggelser på sykehus og dermed redusere helsekostnader samt forbedre pasientenes sykdomsbilde og livskvalitet. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføres som en internasjonal multisenter RCT i tre forskjellige land (Norge, Danmark og Australia). 120 pasienter skal rekrutteres, randomiseres i tre armer (grupper) og følges opp over 2 år. En lignende pilotstudie har tidligere blitt gjennomført i Nord Norge, men dette prosjektet ønsker å teste intervensjonen i større skala gjennom en multisenter RCT. Pasienter i intervensjonsgruppen vil få en tredemølle, et pulsoksymeter og en iPad. Dette utstyret vil muliggjøre trening hjemme, monitorering av symptomer og veiledning av fysioterapeut via videokonferanse. Deltakerne får også tilgang til en internettside der de fører treningsdagbok, daglige målinger av blant annet symptomer og oksygenmetning. Opplysningene tolkes av fysioterapeuten og brukes i tett oppfølgning og veiledning. Hver deltaker får et tilpasset intervalltreningsprogram på tredemølle samt styrketrening. Målet er at pasienten skal øke egenmestring knyttet til trening og egenmestring av sykdommen.  

Prosjektpartnere

  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge.
  • Universitetssykehuset Nord Norge, Norge.
  • LHL Klinikkene Skibotn, Norge
  • Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark.
  • La Trobe Universitet, Melbourne, Victoria, Australia.

Finansiering

  • Norges forskningsråd (KLINISKFORSKNING).
  • Helse Nord RHF.

Artikler i media


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Velferdsteknologi

Prosjektperiode

2014 - 2017

Prosjektleder

Paolo Zanaboni Paolo Zanaboni

Prosjektdeltakere

Hanne Hoaas Hanne Hoaas