Den nordiske e-helsemodellen

Prosjektbeskrivelse

De nordiske landene regnes som noen av verdens mest vellykkede samfunn. Universelle helsetjenester er en av pilarene i den nordiske samfunnsmodellen, og digitalisering er en av de viktigste pågående endringene i helsesektoren. For å styre denne endringsprosessen trengs samfunnsvitenskapelig kunnskap. Dette prosjektet skal bygge opp en samfunnsvitenskapelig kunnskapsbase om hva som hemmer og fremmer vellykket digitalisering av helse- og omsorgssektoren i de særegne nordiske landene.

Hypotesen er at den nordiske modellen, som er så grundig belyst i den samfunnsvitenskapelige litteraturen for øvrig, også kommer til uttrykk i hvordan de nordiske landene håndterer omstillingen til en digitalisert helse- og omsorgssektor. Prosjektet er tuftet på en oppfatning om at kunnskap om disse særegenhetene er nødvendig dersom de nordiske landene skal kunne opprettholde sine unike og i internasjonal målestokk svært velfungerende, offentlig finansierte helsesektorer.

Mål

Prosjektet skal samle, produsere og formidle samfunnsvitenskapelig kunnskap om hva som kjennetegner de særegne nordiske samfunnenes omstilling til en digitalisert helse- og omsorgssektor. Vi skal kunne si hva som kjennetegner den nordiske e-helsemodellen, sammenlignet både med e-helse i andre land og den nordiske pre-digitale helsemodellen, og vi skal kunne gi anbefalinger med praktisk betydning for digital omstilling i de nordiske landenes helse- og omsorgssektorer.

Metode

Prosjektet skal både gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og gjøre egne empiriske analyser i form av både kvantitative og kvalitative dokumentanalyser, samt kvalitative intervjuer. Vi vil også etablere et internt samfunnsvitenskapelig forum og arrangere workshops for å utvikle kunnskap og avdekke kunnskapsbehov.

Konklusjon

E-helse dreier seg om mer enn teknologi. Noe av endringsevnen i det norske og nordiske e-helsefeltet må forstås med referanse til samfunnsmessige forhold. For å forstå slike sammenhenger trengs samfunnsvitenskapelig kunnskap. Dette prosjektet vil derfor løfte frem samfunnsvitenskapelige kunnskapsbidrag som nødvendige brikker i en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet.

Prosjektleder

Truls Tunby Kristiansen Truls Tunby Kristiansen

Prosjektdeltaker

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2020 - 2023

Sist oppdatert

13.02.2020