logo

Den nordiske e-helsemodellen

Prosjektbeskrivelse

De nordiske landene troner øverst på en rekke oversikter over verdens mest velfungerende samfunn. Allmenn tilgang til helsetjenester av høy kvalitet er en av pilarene i den nordiske velferdsmodellen, og digitalisering er en av de viktigste pågående omstillingsprosessene i helsesektoren. For å lykkes med digitalisering trengs kunnskap om den samfunnsmessige konteksten digitaliseringen foregår i. Nordiske samfunn har en rekke fellestrekk - gjerne omtalt som Den nordiske modellen - som utgjør en vesentlig del av denne konteksten.

I dette prosjektet skal vi ta utgangspunkt i etablert samfunnsvitenskapelig kunnskap om den nordiske velferdsmodellen og produsere ny kunnskap om

  1. hvordan den nordiske velferdsmodellen påvirker utviklingen innenfor e-helsefeltet i de nordiske landene, og
  2. hvordan utviklingen innen e-helsefeltet virker tilbake på den nordiske velferdsmodellen ved å skape nye betingelser for problemløsning gjennom velferdsstaten.

Denne tilnærmingen er oppsummert i modellen under:

Modell
Enkel modell av sammenhengen mellom velferdsstat og e-helse

Hypotesen er at den nordiske velferdsmodellen, som er grundig belyst i den samfunnsvitenskapelige litteraturen for øvrig, også kommer til uttrykk i hvordan de nordiske landene håndterer omstillingen til en digitalisert helse- og omsorgssektor. Prosjektet er tuftet på en oppfatning om at kunnskap om disse sammenhengene er nødvendig dersom de nordiske landene skal kunne opprettholde sine unike og i internasjonal målestokk svært velfungerende, offentlig finansierte helsesektorer.

Prosjektet knytter an til et tidligere prosjekt Nordic Health 2030 - Towards Preventive Health hvor senteret deltok i kraft av sin rolle som WHO-samarbeidssenter. Målet med dette prosjektet var å bidra med ulike fremtidsscenarier for utviklingen innen helse i Norden. Det ble gjennomført fem workshops på ulike steder i Norden med deltakere fra både offentlig og privat sektor. Den siste workshopen ble gjennomført i UN City i København. Planen er å presentere scenariene på WHO Euro-konferansen i 2021. Prosjektet ble ledet av Copenhagen Institute for Futures Studies, som er samarbeidspartner i Den nordiske e-helsemodellen.

Mål

Prosjektet skal samle, produsere og formidle samfunnsvitenskapelig kunnskap om hva som kjennetegner de særegne nordiske samfunnenes omstilling til en digital helse- og omsorgssektor. Vi skal kunne si hva som kjennetegner e-helse i nordiske samfunn, sammenlignet både med e-helse i andre samfunn og med den nordiske pre-digitale helsemodellen, og vi skal kunne gi anbefalinger med praktisk betydning for digital omstilling i de nordiske landenes helse- og omsorgssektorer. Dette omfatter blant annet å se det ovenstående i lys av Covid-19-pandemien, og undersøke hvordan pandemien påvirker utviklingen på e-helsefeltet i nordiske land, samt hvordan digital helseteknologi påvirker håndteringen av pandemien.

Metode

Prosjektet skal både gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og gjøre egne empiriske analyser i form av både kvantitative og kvalitative dokumentanalyser og intervjuer. Vi vil også etablere et internt samfunnsvitenskapelig forum og arrangere workshops for å utvikle kunnskap, avdekke kunnskapsbehov og utvikle nye underprosjekter.

Konklusjon

Det er en utbredt oppfatning at e-helse dreier seg om mer enn teknologi. Noe av endrings- og problemløsningsevnen i det norske og nordiske e-helsefeltet må forstås med referanse til samfunnsmessige forhold knyttet til den nordiske samfunnsmodellen. For å forstå slike sammenhenger trengs samfunnsvitenskapelig kunnskap. Dette prosjektet vil derfor løfte frem samfunnsvitenskapelige kunnskapsbidrag som nødvendige brikker i en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet.