Den nordiske e-helsemodellen


Prosjektbeskrivelse

De nordiske landene troner øverst på en rekke oversikter over verdens mest vellykkede samfunn. Allmenn tilgang til helsetjenester av høy kvalitet er en av pilarene i den nordiske samfunnsmodellen, og digitalisering er en av de viktigste pågående omstillingsprosessene i helsesektoren. For å lykkes med digitalisering trengs kunnskap om den samfunnsmessige konteksten digitaliseringen foregår i. Nordiske samfunn har en rekke fellestrekk - gjerne omtalt som Den nordiske modellen - som utgjør en vesentlig del av denne konteksten. I dette prosjektet skal vi ta utgangspunkt i den nordiske modellen og produsere ny samfunnsvitenskapelig kunnskap om 1) hvordan den nordiske samfunnsmodellen påvirker utviklingen innenfor e-helsefeltet i de nordiske landene, og 2) hvordan utviklingen innen e-helsefeltet virker tilbake på den nordiske samfunnsmodellen ved å skape nye betingelser for problemløsning gjennom velferdsstaten.

Hypotesen er at den nordiske samfunnsmodellen, som er så grundig belyst i den samfunnsvitenskapelige litteraturen for øvrig, også kommer til uttrykk i hvordan de nordiske landene håndterer omstillingen til en digitalisert helse- og omsorgssektor. Prosjektet er tuftet på en oppfatning om at kunnskap om disse sammenhengene er nødvendig dersom de nordiske landene skal kunne opprettholde sine unike og i internasjonal målestokk svært velfungerende, offentlig finansierte helsesektorer.

Prosjektet knytter an til et tidligere prosjekt Nordic Health 2030 - Towards Preventive Health hvor senteret deltok i kraft av sin rolle som WHO-samarbeidssenter. Målet med dette prosjektet var å bidra med ulike fremtidsscenarier for utviklingen innen helse i Norden. Det ble gjennomført fem workshops på ulike steder i Norden med deltakere fra både offentlig og privat sektor. Den siste workshopen ble gjennomført i UN City i København. Planen er å presentere scenariene på WHO Euro-konferansen i 2021. Prosjektet ble ledet av Copenhagen Institute for Futures Studies, som er samarbeidspartner i Den nordiske e-helsemodellen.

Mål

Prosjektet skal samle, produsere og formidle samfunnsvitenskapelig kunnskap om hva som kjennetegner de særegne nordiske samfunnenes omstilling til en digitalisert helse- og omsorgssektor. Vi skal kunne si hva som kjennetegner den nordiske e-helsemodellen, sammenlignet både med e-helse i andre samfunnsmodeller og med den nordiske pre-digitale helsemodellen, og vi skal kunne gi anbefalinger med praktisk betydning for digital omstilling i de nordiske landenes helse- og omsorgssektorer.

Metode

Prosjektet skal både gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og gjøre egne empiriske analyser i form av både kvantitative og kvalitative dokumentanalyser og intervjuer. Vi vil også etablere et internt samfunnsvitenskapelig forum og arrangere workshops for å utvikle kunnskap, avdekke kunnskapsbehov og utvikle nye underprosjekter.

Konklusjon

Det er en utbredt oppfatning at E-helse dreier seg om mer enn teknologi. Noe av endringsevnen i det norske og nordiske e-helsefeltet må forstås med referanse til samfunnsmessige forhold knyttet til den nordiske samfunnsmodellen. For å forstå slike sammenhenger trengs samfunnsvitenskapelig kunnskap. Dette prosjektet vil derfor løfte frem samfunnsvitenskapelige kunnskapsbidrag som nødvendige brikker i en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Bogi Eliasen, Director of Health, Copenhagen Institute for Futures Studies: Nordic and international cooperation, future proofing and alignment with Nordic Health 2030,

    email hidden; JavaScript is required

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2020 - 2023

Sist oppdatert

26.04.2021