Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennom en kvalitativ forskningsprosess, gi økt innsikt og forståelse om hvilke faktorer som spiller inn i kommunenes arbeid med innføring av velferdsteknologi (VFT).

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) har utviklet ett sett av virkemidler for å styrke kommunenes evne til innføring av VFT. Programmet antar at 70% av kommunene vil ha velferdsteknologi som en ordinær del av tjenestene innen utgangen av 2020.

Mål

Doktorgradsprosjektet skal se nærmere på hva som skjer når VFT skal innføres i det kommunale tjenestetilbudet og hvilke faktorer som spiller inn.

Studien har 3 underliggende forskningsspørsmål:

  1. Hva er kommunene fokus og hvordan innrettes inføringsprosessen?
  2. Hva skjer i praksis når VFT skal innføres?
  3. Hva hemmer og hva fremmer innføring av VFT i det kommunale tjenestetilbudet?

Metode

For å besvare forskningsspørsmålene vil det bli benyttet to metodiske tilnærminger; dokumentstudier og intervju med et strategisk utvalg av representanter fra ulike kommuner.

Dersom det viser seg hensiktsmessig for å besvare prosjektets forskningsspørsmål, vil det også bli vurdert å gjennomføre intervju av aktører på myndighetsnivå som er involvert i NVP.

Konklusjon

Studien vil gi økt innsikt om innføring av VFT i kommunene. Studien vil også gi nyttige kunnskapsbidrag til implementering av e-helse .

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

Tema

Innbyggertjenester

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2020 - 2023

Sist oppdatert

26.11.2020