logo

Innføring av velferdsteknologi i kommunene - Phd-prosjekt

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennom en kvalitativ forskningsprosess, gi økt innsikt og forståelse om hvilke faktorer som spiller inn i kommunenes arbeid med innføring av velferdsteknologi (VFT).

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) har utviklet ett sett av virkemidler for å styrke kommunenes evne til innføring av VFT. Programmet antar at 70% av kommunene vil ha velferdsteknologi som en ordinær del av tjenestene innen utgangen av 2020.

Mål

Doktorgradsprosjektet skal se nærmere på hva som skjer når VFT skal innføres i det kommunale tjenestetilbudet og hvilke faktorer som spiller inn.

Studien har 3 underliggende forskningsspørsmål:

  1. Hva er kommunenes fokus og hvordan innrettes inføringsprosessen?
  2. Hva skjer i praksis når VFT skal innføres?
  3. Hva hemmer og hva fremmer innføring av VFT i det kommunale tjenestetilbudet?

Metode

For å besvare forskningsspørsmålene vil det innledningsvis bli gjennomgang av kommunenes dokumenter knyttet til velferdsteknologi. Det vil så bli utført individuelle intervju med et strategisk utvalg av representanter fra ulike kommuner. Dersom det viser seg hensiktsmessig for å besvare prosjektets forskningsspørsmål, vil det også bli vurdert å gjennomføre intervju av aktører på myndighetsnivå som er involvert i NVP.

Det vil også bli gjennomført fokusgruppeintervju med helsefagarbeidere som benytter velferdsteknologi i sin kontakt med tjenestemottakere og pårørende.

Konklusjon

Studien vil gi økt innsikt om innføring av VFT i kommunene. Studien vil også gi nyttige kunnskapsbidrag til implementering av e-helse .