logo

Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper

Prosjektbeskrivelse

Lightweight & heavyweight er et evalueringsprosjekt knyttet til innføringen av Medanets appen og DIPS Arena EPJ i Nordlandssykehuset. Målet er å undersøke muligheter og utfordringer i det sosio-tekniske samspillet når lettvekts-teknologi (Medanet’s App) skal integreres med en ny åpen tungvekts plattform (DIPS Arena).

DIPS Arena er utviklet i tråd med openEHR arkitekturen. Prinsipielt skal openEHR arkitekturen gjøre det mulig for andre leverandører å utvikle lettvekts IT eks. Apper, basert på openEHR som kan integreres med DIPS Arena og gi en semantisk interoperable infrastruktur som er viktig for økt pasientsikkerhet og kvalitet i behandling og pleie. Samtidig finnes det lite kunnskap om denne formen for sematiske infrastrukturer og de muligheter og utfordringer som kommer i kjølvannet av den tekniske integrasjonen.

Prosjektet skal i samarbeid med Nordlandssykehuset etablere et evalueringsrammeverk for innføring og evaluering av kliniske IKT systemer med utgangspunkt i "Nonadoption, Abandonment, Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies" - rammeverk.

Mål

Målet er å produsere kunnskap om muligheter og utfordringer i det sosio-tekniske samspillet når lettvekts-teknologi (Medanet’s App) skal integreres med en ny åpen tungvekts plattform (DIPS Arena). Målet underbygger Helse Nords strategiske styringsmål som er basert på «En innbygger en journal».   

Forskningsspørsmålet er: 

Hvilke sosiotekniske muligheter og utfordringer kan man erfare gjennom å kombinere bruk av tung og lettvekst IT løsninger?

Metode

Prosjektet er en kvalitativ evalueringsstudie der vi bruker innføringen av Medanets og implementeringen av DIPS Arena i Nordlandssykehuset som empirisk case. Data samles gjennom semi-strukturerte intervju i to ulike faser av klinisk personell, ledere og representanter fra leverandørene. . Det vil også gjøres et observasjonsstudium i Nordlandssykehuset dersom Covid 19 situasjonen tillater det.

Konklusjon

Prosjektet er i kontinuerlig dialog med representanter fra Nordlandssykehuset for å bringe kunnskap om de muligheter og utfordringer som identifiseres tilbake til praksis.

Prosjektet jobber sammen med sentrale representanter fra Nordlandssykehuset om å lage et evalueringsrammeverk som er praksisorientert og kan brukes i nye innføringsprosjekter.

Prosjektet produserer vitenskapelig kunnskap om sosio-tekniske muligheter og utfordringer når lettvekts IT skal integreres med en openEHR plattform.