Gro-Hilde Severinsen

Bio

Gro-Hilde Severinsen, doktorgradsstipendiat i e-helse, er utdannet bioingeniør og har en master i telemedisin og e-helse. I doktorgradsarbeidet følger hun regionale og nasjonale standardiseringsprosesser som er viktige forutsetninger for utvikling og implementering av DIPS Arena og utnytting av mulighetene som finnes knyttet til strukturering og gjenbruk av data, prosess og beslutningsstøtte.

Hun har fulgt arbeidet i FIKS (Felles innføring av IKT-systemer i Helse Nord) med å slå sammen EPJ-systemer i hvert av de fire helseforetakene i regionen, og etablering av regionale standarder for bruk av DIPS i Helse Nord. Sammenslåingen av DIPS for hvert helseforetak er et steg på veien mot å nå hovedmålsettingene definert i «En innbygger - En journal».

I tillegg har hun fulgt det nasjonale og regionale arbeidet med arketyper. Arketypene skal brukes som kliniske standarder for DIPS Arena. Bruk av arketyper vil bidra til å standardisere og strukturere den kliniske informasjonen. Hun har hatt fokus på organisatoriske faktorer knyttet til dette arbeidet, samarbeid mellom ulike aktører og viktigheten av at klinikere er involvert i arbeidet. Siden januar 2017 har hun vært ansatt 50 prosent som EPJ-rådgiver i Regionalt forvaltningssenter for EPJ (FSE) med hovedvekt på regionalt arbeid med arketyper.


Gro-Hilde Severinsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 99 457

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Gro-Hildes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen

Gro-Hildes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 FOREDRAG
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 FOREDRAG
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 TIDSSKRIFTPUBL
How to involve the users in the large scale work with openEHR archetypes in Norway? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Consensus on Norwegian archetypes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 FOREDRAG
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 TIDSSKRIFTPUBL

Gro-Hildes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe