logo

Kunnskapsstøtte NIKT

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helse skal levere bidrag til Nasjonal IKTs konseptvurdering av hvilke muligheter som finnes for å etablere felles klinisk kunnskapsstøtte ved å levere kunnskapsoppsummering som:

  • Gir en beskrivelse av hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og oversikt over hva det inneholder.
  • Gir en sammenfatning av erfaringer rundt etablering av kunnskapsstøtte i utlandet gjennom å skaffe oversikt over miljøer som har etablert felles kunnskapsstøtte og som har erfaring og kunnskap vi kan dra nytte av.
  • Peker på relevans med tanke på Helseplattformen og hvordan leverandørene som er med i Helseplattformens anbudsprosess, der vi også inkluderer DIPS, har tilrettelagt for kunnskapsstøtte i sine løsninger.

Prosjektet skal understøtte Nasjonal IKTs konseptvurdering av hvilke muligheter som finnes for å etablere felles klinisk kunnskapsstøtte. Prosjektet skal også understøtte Helseplattformens behov for kunnskap på dette området. Det er derfor naturlig å ha dialog med Nasjonal IKT og Helseplattformen gjennom prosjektperioden.

Bakgrunn

En god helse- og omsorgstjeneste er avhengig av at tjenesten utnytter tilgjengelig kunnskap og erfaring, at de tar i bruk ny kunnskap samtidig som utdatert praksis opphører. Dette blir stadig mer utfordrende i helsevesenet da mengden ny kunnskap øker betraktelig fra år til år.

Dagens situasjon medfører blant annet følgende:

  • Klinikere bruker unødvendig lang tid på å finne fram til relevant kunnskap og å vurdere kvaliteten på det de finner.
  • Det pågår parallelt arbeid med utvikling av tilsvarende kunnskapsgrunnlag på ulike sykehus.
  • Utarbeidet kunnskapsgrunnlag blir ikke delt på tvers av helseforetak, og i noen tilfeller det heller ikke på tvers av avdelinger innenfor samme helseforetak.
  • Kunnskapsgrunnlaget er ikke lett tilgjengelig der klinikerne trenger det.

Dagens situasjon er adressert i den nye e-helsestrategien, og det er beskrevet at EPJ-systemene må kunne tilby funksjoner for prosess- og beslutningsstøtte hvor medisinsk og helsefaglig kunnskap anvendes direkte for å støtte pasientbehandlingen. For å støtte opp under strategien jobber Nasjonal IKT med et prosjektforslag for en konseptstudie som skal se på hvilke muligheter som finnes for å etablere felles klinisk kunnskapsstøtte. Målet er å finne løsninger som møter dagens utfordringer og som samtidig legger til rette for å etablere prosess- og beslutningsstøtte.

Mål

I 2009 var 4700 ansatte i norske helseforetak involvert i å lage fagprosedyrer og det totale antallet fagprosedyrer var 45 000. Dette er ressurskrevende arbeid og det ligger store gevinster i å redusere arbeidsomfanget gjennom å etablere felles klinisk kunnskapsstøtte. Dagens situasjonsbeskrivelse viser at vi fortsatt har utfordringer på dette området, og som en del av konseptstudien er det viktig å lære av de tiltakene som er gjennomført og bruke eksisterende erfaring for å vurdere hvilke nye tiltak som er riktige å sette i gang for å oppnå ønskede gevinster. Det er også viktig å få god innsikt i hva som skjer på dette området internasjonalt.

Metode

Datainnsamlingen i prosjektet baserer seg på litteraturgjennomgang og beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget. Prosjektet skal også skaffe en oversikt over miljøer nasjonalt of internasjonalt som har etablert felles kunnskapsstøtte og som har erfaing og kunnskap vi kan dra nytte av. Prosjektet skal også gjennomføre intervjuer med med leverandører.

Resultatene som presenteres i endelig rapport skal brukes av Nasjonal IKT som del av en større konseptutredning knyttet til felles klinisk kunnskapsstøtte. Resultatene vil også kunne brukes av Nasjonalt senter for e-helseforskning til annen forskning i etterkant av prosjektet.