logo

Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp

Bakgrunn

Kliniske beslutningsstøtte systemer integrerer behandlings- og pasientinformasjon for å støtte beslutningsprosesser i klinisk praksis. Slike systemer ansees som sentrale for å nå målsetninger om økt kvalitet på diagnostisering, behandling og økt pasientsikkerhet. Så langt har man verken nasjonalt eller internasjonalt oppnådd forventede resultater om økt kvalitet i helsetjenesten ved bruk av kliniske beslutningsstøtte systemene. Manglende utbredelse av slike systemer skyldes i stor grad kompleksiteten i kliniske vurderinger, samt sosio-tekniske utfordringer ved implementering av slike systemer innen helsevesenet. En viktig erkjennelse er at denne kompleksiteten ved implementering av omfattende EPJ systemer på tvers av primær og spesialist helsetjenesten [1,2,3,].

Metodikk

Studien planlegges som kvalitativ følgeforskning av sosio-tekniske sammenhenger innen ulike deler av helsevesenet, og er basert på en hermeneutisk tilnærming [5,6].

Mål

Gi kvalifiserte tilbakemeldinger til utvikling- og implementeringsprosesser innen Helseplattformen basert på identifiserte flaskehalser og problemstillinger analysert gjennom studien. Berede grunnen for kommende tilpasninger og implementering av kliniske beslutningsstøtte system i helsevesenet.

Empirisk destinasjon

-Helse Nord: Her har man begynt arbeidet med å identifisere behovet for informasjon uavhengig av systemleverandører, for å støtte standardiserte pasientforløp. Det er viktig å bruke erfaringer fra dette arbeidet i utforming av Klinisk Beslutningsstøtte systemer innen Helseplattformen.

-Helse Nord/Helse Midt Norge: Kartlegge to pasientforløp som går på tvers av primær- / spesialisthelsetjenesten, ett fra hver helseregion.

Tidsperspektiv

Studien planlegges som et Postdoktor prosjekt, fortrinnsvis i 50% stilling over 6 år. Dette for å ha muligheten til å følge arbeidet med kliniske beslutningsstøtte systemer i helsevesenet over tid.