logo

Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte?

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet skal utforske sosio-tekniske utfordringer om strukturering av klinisk informasjon i elektroniske pasient journaler (EPJ) for deling og gjenbruk av kliniske data til primær kliniske formål og sekundære formål som nasjonale registre og forskning.

Strukturering og gjenbruk av data tilknyttet EPJ er viktige for å understøtte målene i Stortingsmelding nr. 9 «Én innbygger – én journal». I et overordnet målbildet ansees pasientjournalen som fremtidens samhandlings- og e-helseverktøy. Med det menes at journalen skal muliggjøre deling av oppdatert informasjon mellom helsepersonell med ansvar for pasienten, samt deling og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell.

Deling og gjenbruk av klinisk informasjon krever strukturerte data for å legge til rette for at rett informasjon gjenbrukes på rett sted og til rett tid. Samlet sett vil en infrastruktur basert på strukturert klinisk informasjon understøtte trygge pasientforløp, hvor digital beslutningsstøtte (varsler, tilgengelig informasjon, retningslinjer osv.) er en integrert del av EPJ.

På tross av at det er knyttet store forventninger til nytteeffekter av å innføre strukturerte EPJ-løsninger, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, er det imidlertid svært begrenset kunnskap om hvordan strukturering av EPJ skal gjennomføres for at klinisk informasjon skal dekke både primære og sekundære formål. Et annet moment er at tidligere studier om innføring av nye kliniske IKT-systemer generelt viser at den største utfordringen med hensyn til å oppnå forventede nytteeffekter av ny teknologi er å få innarbeidet endrede arbeidsprosesser i de ulike organisasjoner.

Hensikten med prosjektet er derfor å fremskaffe systematisert kunnskap om hvordan strukturering av klinisk informasjon må gjennomføres for å understøtte trygge pasientforløp, kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell og kvalitetssikker klinisk praksis.

Mål

  1. Utforske hvordan klinisk informasjon må struktureres for å dekke både primære og sekundære formål.
  2. Undersøke hvordan strukturert klinisk informasjon kan støtte informasjonsflyt gjennom pasientforløp.
  3. Drøfte sosio-tekniske utfordringer ved strukturering av klinisk informasjon til primære og sekundære formål.
  4. Formidle kunnskap om hvordan strukturering av klinisk informasjon må gjennomføres for å understøtte trygge pasientforløp, kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell og kvalitetssikker klinisk praksis.

Metode

Prosjektet skal benytte følgeforskning som metode. Følgeforskning krever tett samarbeid mellom forskere og det empiriske felt, og innebærer at forskerne diskuterer funn og fortløpende analyser av prosessen med involverte deltagere fra praksis. Kvalitative data vil samles ved deltagende observasjoner, semi-strukturerte intervjuer og dokumentstudier, og vil pågå i alle faser av prosjektet for å få en helhetlig forståelse feltet.

Empirisk følger prosjektet Helse Nord sitt program for felles innføring av kliniske systemer (FRESK), og spesielt det empiriske arbeidet med strukturering og implementering av openEHR-basert EPJ system (link openEHR), DIPS Arena (link DIPS Arena).