logo

Spørreundersøkelse EPJ

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal planlegge og gjennomføre spørreundersøkelse på bruk og erfaring av EPJ blant leger og sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus.

Mål

Prosjektets skal frambringe ny kunnskap og styrke beslutningsgrunnlaget for hvordan EPJ kan videreutvikles i tråd med behov og ønsker fra klinikere.

Metode

Prosjektet bygger metodisk på det arbeidet og de erfaringer som allerede foreligger fra tidligere. Tidligere versjoner av spørreundersøkelsen er basert på et validert spørreskjema fra Lærum & Faxvaag. Spørreundersøkelsen vil bli revidert, med sikte på å redusere antall og kompleksitet i spørsmålene, samt utvikle og inkludere forskningsrettede spørsmål som tematisk er knyttet opp mot innføring, styring og gjennomføringsevne av e-helsetiltak. Revidering og utforming av spørreundersøkelsen vil skje i en iterativ prosess mellom prosjektets deltakere, og vil kvalitetssikres gjennom pilotering blant respondenter fra målgruppen. Revidering og bearbeiding av eksisterende spørsmål krever aktiv deltakelse fra alle deltakerne i prosjektet.