logo

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har fåt i oppdrag av Direktoratet for e-helse å utøre en
kartlegging av internasjonale referansecase for bruk av helsedata til sekundærformål som kvalitetsforbedring, helseovervåking, planlegging, styring og forskning. Kartleggingen skal understøte arbeidet med anbefalinger om referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene.

Prosjektet skal gi en oversikt og analyse av et utvalg ledende og sammenliknbare land/regioner/organisasjoner, som gir et godt grunnlag for å forankre og foreslå langsiktig målbilde, veikart og referansearkitektur for utvikling og tilrettelegging av helseregisterdata i Norge.

Oppdraget er delt inn i to faser:

  • Fase 1: Forundersøkelse med fokus på å identifisere relevante land/organisasjoner og faktorer som skal kartlegges. Gir grunnlag for et komparativt rammeverk for undersøkelse og sammenligning på tvers av land/organisasjoner og med Norge som referanse. 
  • Fase 2: Gjennomføre undersøkelse og analysere resultater i lys av relevans for norsk satsing. Undersøkelsen kan bygge på internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings- og kunnskapsmiljø, samt relevante internasjonale samarbeidsfora på myndighetsnivå for å identifisere relevant dokumentasjon og kontaktpersoner for videre undersøkelse

Lenke til sluttrapport: Internasjonale referansecase for bruk av helsedataSiden er sist oppdatert 06.03.2017

Prosjektkategori

Analyse av data

Prosjektperiode

2016 - 2016

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Fred Godtliebsen Fred Godtliebsen

Line Helen Linstad Line Helen Linstad

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika