Internasjonale referansecase for bruk av helsedata


Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utføre en kartlegging av internasjonale referansecase for bruk av helsedata til sekundærformål som kvalitetsforbedring, helseovervåking, planlegging, styring og forskning. Kartleggingen skal understøtte arbeidet med anbefalinger om referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene.

Oppdraget er delt inn i to faser:

  • Fase 1: Forundersøkelse med fokus på å identifisere relevante land/organisasjoner og faktorer som skal kartlegges. Gir grunnlag for et komparativt rammeverk for undersøkelse og sammenligning på tvers av land/organisasjoner og med Norge som referanse.
  • Fase 2: Gjennomføre undersøkelse og analysere resultater i lys av relevans for norsk satsing. Undersøkelsen kan bygge på internettbasert søk og spørring i sentrale forsknings- og kunnskapsmiljø, samt relevante internasjonale samarbeidsfora på myndighetsnivå for å identifisere relevant dokumentasjon og kontaktpersoner for videre undersøkelse.

Mål

Prosjektet skal gi en oversikt og analyse av et utvalg ledende og sammenliknbare land/regioner/organisasjoner, som gir et godt grunnlag for å forankre og foreslå langsiktig målbilde, veikart og referansearkitektur for utvikling og tilrettelegging av helseregisterdata i Norge.