PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten

Prosjektbeskrivelse

Ca. 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel har det vært relativt lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter, fordi det har vært tungvint å rekruttere både fastleger og pasienter til studier. Det har manglet en infrastruktur som legger til rette for effektiv og sikker rekruttering av pasienter. Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) er under etablering for å løse denne utfordringen.

PraksisNett skal bestå av en tjenestebasert del (Nettverket i PraksisNett) og en digital del (Snow-boksen). Den tjenestebaserte infrastrukturen skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Den digitale delen skal bestå av eksterne mini-PC-er (Snow-bokser) som kobles til lokalnettet hos de 90 fastlegepraksisene som blir knyttet til nettverket.

Snow-boksen

Snow Health Appliance Box er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens lokalnett og henter data fra pasientjournalsystemet i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, både pasient- og legeinformasjon.

Aggregerte data blir overført til PraksisNett og inngår i en database som vil beskrive praksis- og pasientgrunnlaget i nettverket og danne grunnlag for planlegging av studier.

Sikre personvernbevarende helsedata-analyse

Kjernefunksjonaliteten i forskningsinfrastrukturen er et resultat av Emnet prosjektet. Distribuerte personvernbevarende helsedata-analyse vil brukes til å generere aggregerte data fra legekontorene som er med, samt til planlegging, gjennomføring og oppfølging av pågående forskningsprosjekt som gjennomføres ved hjelp av forskningsinfrastrukturen.

Prosjektleder

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Prosjektdeltakere

Ekstern prosjektdeltaker

  • Guri Rørtveit, Universitetet i Bergen,

    email hidden; JavaScript is required

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2018 - 2022

Sist oppdatert

26.02.2020