logo

Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll

Prosjektbeskrivelse

Kvaliteten på legemiddelhåndteringen på sykehus i Norge i dag ikke er tilfredsstillende. Det er vanskelig å skaffe oversikt over hvilke legemidler pasientene bruker og hvordan de brukes. I tillegg oppstår ofte feil og misforståelser i medikasjonen når pasienten legges inn og utskrives fra sykehus. Norske myndigheter har som mål å utnytte potensialet i moderne teknologi for å øke kvaliteten og sikkerheten i helsevesenet. For legemidler inkluderer dette blant annet nasjonal kjernejournal og elektroniske legemiddelkurver.

Forventningene om økt kvalitet på pasientbehandlingen oppfylles ikke ved å innføre nye IT-løsninger. Dette skyldes blant annet at slike prosjekter ofte overser organisasjonsstrukturer og menneskelige relasjoner der de innføres. Prosjektet skal forske på implementeringen av en ny legemiddelkurve i Helse Nord. Kurven er anskaffet og implementeringen starter i 2017.

Mål

Målet er å bidra til informasjon og utvikle strategier slik at innføringen av elektronisk legemiddelkurve lykkes.

Metode

Forskningen er kvalitativ. Data vil hentes inn ved hjelp av intervjuer og observasjoner av helsepersonell fra ulike avdelinger på UNN.