logo

Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll

Bakgrunn

Kvaliteten på legemiddelhåndteringen på sykehus i Norge i dag ikke er tilfredsstillende.

Det er vanskelig å skaffe oversikt over hvilke legemidler pasientene bruker og hvordan de brukes. I tillegg oppstår ofte feil og misforståelser i medikasjonen når pasienten legges inn og utskrives fra sykehus.

En årsak til dette er at legemiddelbehandlingen blir mer og mer kompleks. I tillegg genererer flere pasienter store mengder data under og i forbindelse med innleggelser på sykehus (f.eks. blodtrykk, temperatur, CRP, plasmakonsentrasjonsmålinger av legemidler). Enkel tilgangen til disse dataene og muligheten til å presentere data på en oversiktlig måte mangler i dag. Det gjør det vanskelig for helsepersonell å ta gode og riktige avgjørelser om pasientenes legemiddelbehandling. Forskning viser at avvik i legemiddelbehandlingen oppstår i 20 % av alle pasientforløp, og minst 1000 pasienter dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge.

Prosjektbeskrivelse

Norske myndigheter har som mål å utnytte potensialet i moderne teknologi for å øke kvaliteten og sikkerheten i helsevesenet. For legemidler inkluderer dette blant annet nasjonal kjernejournal og elektroniske legemiddelkurver.

Dessverre oppfylles ofte ikke forventningene om økt kvalitet på pasientbehandlingen ved å innføre nye IT-løsninger. Spesielt har det vært vanskelig å implementere legemiddelkurver som fungerer som forventet. Dette kan blant annet skyldes at slike prosjekter ofte har en tendens til å overse organisasjonsstrukturer og menneskelige relasjoner der de innføres.

Prosjekt skal forske på implementeringen av en ny legemiddelkurve i Helse Nord. Kurven er anskaffet. Det pågår nå et prosjekt for å tilpasse den til Helse Nord. Implementeringen planlegges å starte i 2017. Forskningen er kvalitativ. Data vil hentes inn ved hjelp av intervjuer og observasjoner av helsepersonell fra ulike avdelinger på UNN.

Det samarbeides tett med Helse Nord-gruppen som er ansvarlig for innføringen.

Formål/mål

Målet er å bidra til informasjon og utvikle strategier slik at innføringen av elektronisk legemiddelkurve lykkes.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Helse Nord.


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Analyse av data

Prosjektperiode

2015 - 2021

Prosjektleder

Gunnar Ellingsen Gunnar Ellingsen

Prosjektdeltakere

Camilla Bjørnstad Camilla Bjørnstad