Medikasjon, integrasjon og kvalitetskontroll

Bakgrunn

Kvaliteten på legemiddelhåndteringen på sykehus i Norge i dag ikke er tilfredsstillende.

Det er vanskelig å skaffe oversikt over hvilke legemidler pasientene bruker og hvordan de brukes. I tillegg oppstår ofte feil og misforståelser i medikasjonen når pasienten legges inn og utskrives fra sykehus.

En årsak til dette er at legemiddelbehandlingen blir mer og mer kompleks. I tillegg genererer flere pasienter store mengder data under og i forbindelse med innleggelser på sykehus (f.eks. blodtrykk, temperatur, CRP, plasmakonsentrasjonsmålinger av legemidler). Enkel tilgangen til disse dataene og muligheten til å presentere data på en oversiktlig måte mangler i dag. Det gjør det vanskelig for helsepersonell å ta gode og riktige avgjørelser om pasientenes legemiddelbehandling. Forskning viser at avvik i legemiddelbehandlingen oppstår i 20 % av alle pasientforløp, og minst 1000 pasienter dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge.

Prosjektbeskrivelse

Norske myndigheter har som mål å utnytte potensialet i moderne teknologi for å øke kvaliteten og sikkerheten i helsevesenet. For legemidler inkluderer dette blant annet nasjonal kjernejournal og elektroniske legemiddelkurver.

Dessverre oppfylles ofte ikke forventningene om økt kvalitet på pasientbehandlingen ved å innføre nye IT-løsninger. Spesielt har det vært vanskelig å implementere legemiddelkurver som fungerer som forventet. Dette kan blant annet skyldes at slike prosjekter ofte har en tendens til å overse organisasjonsstrukturer og menneskelige relasjoner der de innføres.

Prosjekt skal forske på implementeringen av en ny legemiddelkurve i Helse Nord. Kurven er anskaffet. Det pågår nå et prosjekt for å tilpasse den til Helse Nord. Implementeringen planlegges å starte i 2017. Forskningen er kvalitativ. Data vil hentes inn ved hjelp av intervjuer og observasjoner av helsepersonell fra ulike avdelinger på UNN.

Det samarbeides tett med Helse Nord-gruppen som er ansvarlig for innføringen.

Formål/mål

Målet er å bidra til informasjon og utvikle strategier slik at innføringen av elektronisk legemiddelkurve lykkes.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Helse Nord.

Prosjektbeskrivelse

Kvaliteten på legemiddelhåndteringen på sykehus i Norge i dag ikke er tilfredsstillende. Det er vanskelig å skaffe oversikt over hvilke legemidler pasientene bruker og hvordan de brukes. I tillegg oppstår ofte feil og misforståelser i medikasjonen når pasienten legges inn og utskrives fra sykehus. Norske myndigheter har som mål å utnytte potensialet i moderne teknologi for å øke kvaliteten og sikkerheten i helsevesenet. For legemidler inkluderer dette blant annet nasjonal kjernejournal og elektroniske legemiddelkurver. 

 Forventningene om økt kvalitet på pasientbehandlingen oppfylles ikke ved å innføre nye IT-løsninger. Dette skyldes blant annet at slike prosjekter ofte overser organisasjonsstrukturer og menneskelige relasjoner der de innføres. Prosjektet skal forske på implementeringen av en ny legemiddelkurve i Helse Nord. Kurven er anskaffet og implementeringen starter i 2017.

Mål

Målet er å bidra til informasjon og utvikle strategier slik at innføringen av elektronisk legemiddelkurve lykkes.

Metode

Forskningen er kvalitativ. Data vil hentes inn ved hjelp av intervjuer og observasjoner av helsepersonell fra ulike avdelinger på UNN.

Prosjektleder

Gunnar Ellingsen Gunnar Ellingsen

Prosjektdeltaker

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2015 - 2021

Sist oppdatert

15.03.2018