Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet

Prosjektet undersøker hvilke antakelser, tilnærminger og metoder som produserer best mulig kunnskap for beslutninger på IKT-feltet (e-helse, m-helse, elektronisk pasientjournal, støttesystemer). Myndigheter og brukere, inkludert profesjonelle og pasienter er målgrupper for prosjektet i tillegg til de vitenskapelige miljøene som prosjektet henvender seg til.

Bakgrunn

Norske myndigheter og HTA-nettverkene har nylig definert IKT som helseteknologi sammen med andre såkalte støttesystemer for medisinsk praksis, for eksempel organisatoriske arrangementer.  Kunnskapsoppsummeringer med metaanalyser, økonomisk modellering og randomiserte kontrollerte studier har vært dominerende i HTA-tradisjonen. I disse tradisjonene antas intervensjoner å være entydige og ferdig, konteksten relativt stabil og implementeringsprosesser relativt kontrollerbare. Forskerne forventes gjennom kontrollerte studier å produsere objektiv evidens for virkninger. Helse-IKT-feltet er derimot kjennetegnet av raske endringer både av teknologi, finansieringsmodeller og organisatoriske arrangementer. Feltet er i pågående utvikling og brukerne (pasienter og profesjonelle) forventes å delta og være medskapere av resultat. Antakelsene i de tradisjonelle HTA’ene stemmer derfor i liten grad med det empiriske feltet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal på denne bakgrunnen utforske og utprøve tilnærminger som bygger på andre antakelser: formative og prosessorienterte tilnærminger som følgeforskning, implementerings- og forbedringsforskning som supplement til de tradisjonelle tilnærmingene for HTA.

Disse framvoksende tilnærmingene bygger dels på antakelser om dynamikk i og mellom kontekst og intervensjon, samt deltakelse av brukerne. Resultater antas å vokse fram gjennom pågående virkelighetsdefinisjoner, forhandlinger og ressursallokeringer. Effekter vil være midlertidig, skapt av/i spesifikke settinger og evidens og generaliseringer er oppnåelig i begrenset omfang. Forskere produserer systematisk kunnskap om erfaringer i pågående prosesser, som i neste omgang spilles inn i prosessene.

Formål/mål

Prosjektets formål er å bidra til oppbygging, forbedring og tilpasning av HTA for IKT-feltet der dynamikk, brukere og variasjoner betraktes som ressurser og ikke som hindringer.

Prosjektets mål er:

  1. Gjennomføre en systematisk review av reviewer av HTA som er gjennomført på IKT-feltet. Analysere anbefalinger av metodologier og metoder som blir ansett å produsere best mulig kunnskap for beslutningstakere og brukere. Produsere minst en artikkel for et internasjonalt publikum

  2. Kartlegge empiriske utviklingstrekk i Helse Nord som er egnet for å gjennomføre en større empirisk undersøkelse med alternative tilnærminger og som kan produsere beslutningsrelevant kunnskap

  3. Kartlegge og etablere kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som arbeider på tilgrensende områder

  4. Utvikle en forskningssøknad med internasjonale samarbeidspartnere til EU der NSE blir lead partner. Formålet er å bidra til ytterligere forbedring og nettverksutvikling.

  5. Utvikle søknad om PhD prosjekt(er) for å produsere vitenskapelig og beslutningsrelevant kunnskap på områder som etterspørres i Helse Nord.

Prosjektpartnere

Kunnskapssenteret for Helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

University of Stirling, Skottland

Finansiering

Helse Nord, gjennom forskningsbevilgning fra HST

Mer informasjon om prosjektet

Relevante publikasjoner:

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet undersøker hvilke antakelser, tilnærminger og metoder som produserer best mulig kunnskap for beslutninger på IKT-feltet (e-helse, m-helse, elektronisk pasientjournal, støttesystemer). Kunnskapsoppsummeringer med metaanalyser, økonomisk modellering og randomiserte kontrollerte studier har vært dominerende i HTA-tradisjonen. Forskerne forventes gjennom kontrollerte studier å produsere objektiv evidens for virkninger. Helse-IKT-feltet kjennetegnes av raske endringer både av teknologi, finansieringsmodeller og organisatoriske arrangementer.

Prosjektet skal utforske og utprøve tilnærminger som bygger på andre antakelser: formative og prosessorienterte tilnærminger som følgeforskning, implementerings- og forbedringsforskning som supplement til de tradisjonelle tilnærmingene for HTA. Disse framvoksende tilnærmingene bygger dels på antakelser om dynamikk i og mellom kontekst og intervensjon, samt deltakelse av brukerne. Effekter vil være midlertidig, skapt av/i spesifikke settinger og evidens og generaliseringer er oppnåelig i begrenset omfang. Forskere produserer systematisk kunnskap om erfaringer i pågående prosesser, som i neste omgang spilles inn i prosessene.

Mål

  • Gjennomføre en systematisk review av reviewer av HTA som er gjennomført på IKT-feltet. Analysere anbefalinger av metodologier og metoder som blir ansett å produsere best mulig kunnskap for beslutningstakere og brukere.
  • Kartlegge empiriske utviklingstrekk i Helse Nord som er egnet for å gjennomføre en større empirisk undersøkelse med alternative tilnærminger og som kan produsere beslutningsrelevant kunnskap
  • Kartlegge og etablere kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
  • Utvikle en forskningssøknad med internasjonale samarbeidspartnere til EU der NSE blir lead partner.
  • Utvikle søknad om PhD prosjekter for å produsere vitenskapelig og beslutningsrelevant kunnskap på områder som etterspørres i Helse Nord.

Prosjektleder

Anne Granstrøm Ekeland Anne Granstrøm Ekeland

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse Nord RHF

Prosjektperiode

2016 - 2019

Sist oppdatert

15.03.2018