logo

Metodevurdering/ Health Technology Assessment (HTA): Utvikling og tilpasning for IKT- feltet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet undersøker hvilke antakelser, tilnærminger og metoder som produserer best mulig kunnskap for beslutninger på IKT-feltet (e-helse, m-helse, elektronisk pasientjournal, støttesystemer). Kunnskapsoppsummeringer med metaanalyser, økonomisk modellering og randomiserte kontrollerte studier har vært dominerende i HTA-tradisjonen. Forskerne forventes gjennom kontrollerte studier å produsere objektiv evidens for virkninger. Helse-IKT-feltet kjennetegnes av raske endringer både av teknologi, finansieringsmodeller og organisatoriske arrangementer.

Prosjektet skal utforske og utprøve tilnærminger som bygger på andre antakelser: formative og prosessorienterte tilnærminger som følgeforskning, implementerings- og forbedringsforskning som supplement til de tradisjonelle tilnærmingene for HTA. Disse framvoksende tilnærmingene bygger dels på antakelser om dynamikk i og mellom kontekst og intervensjon, samt deltakelse av brukerne. Effekter vil være midlertidig, skapt av/i spesifikke settinger og evidens og generaliseringer er oppnåelig i begrenset omfang. Forskere produserer systematisk kunnskap om erfaringer i pågående prosesser, som i neste omgang spilles inn i prosessene.

Mål

  • Gjennomføre en systematisk review av reviewer av HTA som er gjennomført på IKT-feltet. Analysere anbefalinger av metodologier og metoder som blir ansett å produsere best mulig kunnskap for beslutningstakere og brukere.
  • Kartlegge empiriske utviklingstrekk i Helse Nord som er egnet for å gjennomføre en større empirisk undersøkelse med alternative tilnærminger og som kan produsere beslutningsrelevant kunnskap
  • Kartlegge og etablere kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
  • Utvikle en forskningssøknad med internasjonale samarbeidspartnere til EU der NSE blir lead partner.
  • Utvikle søknad om PhD prosjekter for å produsere vitenskapelig og beslutningsrelevant kunnskap på områder som etterspørres i Helse Nord.