logo

Styring av eller i e-helse: Nasjonale styringsmodeller for realisering av helsepolitiske mål

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet «Styring av e-helse: Nasjonale styringsmodeller for realisering av helsepolitiske mål» er et forskningsprosjekt som har som ambisjon å styrke kunnskapen rundt nasjonal styring i e-helse. Feltet inkluderer ulike aktører både nasjonalt og internasjonalt. Disse påvirker handlingsrommet for realisering av den nasjonale e-helsepolitikken.

Prosjektet analyserer hvordan den nasjonale styringsmodellen balanserer et multi-interessent miljø på ulike forvaltningsnivå for å realisere helsepolitiske mål. I den nasjonale e-helsestrategien er styring og økt gjennomføringskraft i e-helsepolitikken et av seks satsingsområder. https://ehelse.no/strategi/nasjonal-e-helsestrategi-og-handlingsplan-2017-2022.

Myndighetene har etablert et Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) i tråd med politikken som er vedtatt av Stortinget og nedfelt i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» (regjeringen.no). NEHS styrer den nasjonale e-helseporteføljen med ulike nasjonale og regionale e-helseprosjekter. Direktoratet for e-helse er sekretariat for styret. Styringen skal skje gjennom samstyring og konsensus.

Mål

Dette prosjektet analyserer hvordan NEHS fungerer som styringsmodell for gjennomføringen av den nasjonale e-helsepolitikken. Det er lite kunnskap om styring av e-helse (Husereau D et al 2016) og hvilke styringsmodeller som bidrar med gjennomføringskraft. Dette prosjektet vil utvikle kunnskap om hvordan styring og prioritering av e-helsetiltak utspiller seg nasjonalt i samspill med med kommuner, industri og innbyggere. Hovedmålet til denne PhD’en er å bidra til:

  1. en systematisk gjennomgang av styringsmodeller i e-helse, konseptualisering og forslag til forbedring av styring i e-helse
  2. å utvikle begrepet styring og nye styringsformer i e-helse.

Prosjektet skal svare ut disse tre forskningsspørsmålene:

  1. Hva er kjennetegn ved og erfaringer med styringsmodeller i e-helse og hvordan bidrar disse til økt gjennomføringskraft?
  2. Hvordan balanserer Nasjonalt e-helsestyre statlig styring og kommunalt selvstyre?
  3. Hvordan balanserer Nasjonalt e-helsestyre statlig styring, teknologiutvikling og innovasjon?

Metode

Analysen gjennomføres ved hjelp av statsvitenskapelige teorier innen styring (metagovernance og multi-level governance), dokumentanalyse, kunnskapsoppsummering, observasjon i møter og semi-strukturerte intervjuer.

Den første artikkelen i PhD’en er publisert som en kunnskapsoppsummering. Den er det første svaret på spørsmål 1.. Videre analyser vil utdype dette spørsmålet og de to andre.

“Elaborating Models of eHealth Governance: Qualitative Systematic Review.” https://www.jmir.org/2020/10/e17214/

De to neste artiklene vil i hovedsak svare ut forskningsspørsmål 2 og 3.

Konklusjon

Kunnskapen skal blant annet bidra til å styrke:

  1. kunnskap om styring av e-helse i Norge
  2. e-helse som et eget område innen Health Technology Assessment.

Artikler fra prosjektet skal bl a presenteres på arenaer tilrettelagt av Health Technology Asssessment International (HTAi).

Prosjektet er finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning. PhD-kandidaten er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet ved Institutt for samfunnsmedisin.

PhD-kandidaten er medlem av forskergruppen «Governance og styring» ved UiT https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344302

Hovedveileder er:

Førsteamanuensis Anne Helen Hansen, ved ISM UiT

Biveiledere er:

Professor Anne Moen ved Institutt for helse og safunn, UiO

Professor Hilde Bjørnå ved Institutt for statsvitenskap, UiT

Professor 2 ved BI og senterleder Kari Kværner ved C3 Centre for Connected Care