logo

Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse


Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å kartlegge internasjonale brukscase for moderne helseanalyse (health analytics). Oppdraget skal bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt. Resultatene skal anvendes som inspirasjonskilde og underlag for konseptutredningen rundt etablering av en moderne nasjonal helseanalyseplattform.

Overordnet mål

Oppdraget skal bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt.

Vi ser for oss et utvalg av relevante internasjonale brukscase med særlig fokus på erfaringer og identifiserte nytteeffekter.

Effektmål

Bedre forståelse og et tryggere grunnlag for valg av konsept, anskaffelsesform, samarbeidspartner(e) og kompetansebehov for utvikling av en nasjonal helsesanalyseplattform.

Bakgrunn for oppdraget

Oppdrag fra HOD og etableringen at et Helsedataprogram i Direktoratet for e-helse.

Prosjektbeskrivelse

«Health Analytics» pekes ut av flere store konsulentselskaper, deriblant Gartner, som et av de viktigste internasjonale satsingsområdene for å bedre pasientsikkerhet, effektivitet og kvalitet i helsevesenet.

I dette oppdraget ønsker vi en leverandørnøytral tilnærming og fokus på helseanalyseteknologi som er utprøvd og i økende grad anvendes, først og fremst for sekundærformål.

Spørsmålene vi ønsker svar på er:

 • Hvilke «teknologier» som er på fremmarsj, og hvilke som er mest modne?
 • Hvor er de anvendt? 
 • Hvilke brukergrupper treffer de?
 • Til hvilke formål anvendes de?
 • Datagrunnlaget og tilrettelegging av dette?
 • Grad av «automatisering»? (ETL)
 • Hva er erfaringene?
  • Effekter (pasientsikkerhet, kvalitet, produktivitet, ressursbruk)
  • Utfordringer
  • Kompetansebehov
  • Kostnader (investering og drift)Siden er sist oppdatert 06.03.2017

Prosjektkategori

Analyse av data

Prosjektperiode

2016 - 2017

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Line Helen Linstad Line Helen Linstad

Alexandra Makhlysheva Alexandra Makhlysheva