logo

IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge

Prosjektbeskrivelse

FACT (Flexible Assertive Community Treatment)-team gir helhetlige og integrerte tjenester til personer med langvarige psykiske lidelser. Disse teamene mangler IKT-løsninger som oppfyller deres behov. De trenger løsninger som lar dem kommunisere innad i teamene og med andre partnere, dele informasjon innad i teamene og ha tilgang til relevant informasjon fra pasientenes elektroniske pasientjournaler.

Dette prosjektet er en del av prosjektet Flexible Assertive Community Treatment – a model for comprehensive and integrated services for persons with severe mental illness and substance use disorders. Fokuset i dette prosjektet er å se på hvordan FACT-modellen virker og hvordan den kan tilpasses en norsk kontekst.

Mål

Vi vil beskrive hvordan en fremtidig IKT-løsning for FACT-team i Norge bør være designet for å møte teamenes behov, og hvordan man sikrer en god implementering av løsningen.

Metode

Vi vil gjøre observasjoner og intervju i FACT-team i Norge. Ut fra de data vi samler inn vil vi lage en kravspesifikasjon for en IKT-løsning. Vi vil utvikle prototyper, hvor vi viser hvordan kravene kan realiseres. Prototypene vil forbedres etter feedback fra brukerne, i en iterativ prosess.

Mer informasjon