logo

E-helse monitor 2017

Prosjektbeskrivelse

Å yte bidrag til Direktoratet for e-helse i arbeidet med å få utviklet og etablert en fungerende «Nasjonal e-helse monitor» med tilhørende indikatorer. NSE yter faglige bidrag knyttet til utvalgte indikatorer og internasjonalt perspektiv på disse.

Det ligger prinsipper og føring til grunn om at indikatorer skal:

  • Vise helhet (digitalisering i helse- og omsorgssektoren)
  • Relevant for formålet (og interessentene som er definert)
  • Konsistent over tid
  • Enkle indikatorer
  • Nasjonal, med internasjonale ambisjoner
  • Nytte skal vurderes mot kostnader for å fremskaffe data

NSE vil bidra med utvikling av indikator for informasjonssikkerhet ved å gjøre utredningsarbeid som skal lede frem til et beslutningsgrunnlag for «Informasjonssikkerhet». Beslutningsgrunnlaget skal inneholde informasjon om interessentens anbefaling for hva som er gode indikatorer for området, kunnskap om hva sektor er opptatt av, få bekreftet at indikatorene har relevans og peke på sentrale datakilder og kontaktpersonene for indikatoren(e). Internasjonal relevans ivaretas gjennom bruk av kontakter i internasjonale fagråd som HIMSS, WHO, NeRN.

Mål

Etablering av en Nasjonal e-helse monitor vil gi grunnlag for måling av e-helse tiltak i Norge over tid, med indikatorer som kan sammenliknes mot andre land. Monitoren vil over tid bli en viktig bidragsyter for økt informasjonsformidling og ny kunnskap innenfor e-helse området i Norge.

Metode

NSE skal gjennomføre en nasjonal undersøkelse om innbyggeres bruk av Internett, e-post, mobil / sms eller annen IKT til helseformål høst 2017. Denne skal samordnes med øvrige nordiske lands undersøkelser, forankret i arbeidet i Nordic e-Health Research Network (NeRN). Utvalgte spørsmål fra undersøkelsen skal benyttes i den nasjonale e-helsemonitoren og som beslutningsgrunnlag for internasjonale, nasjonale og regionale myndigheter.