logo

Design, implementering og evaluering av helseinformasjonsteknologi i stor skala

Prosjektbeskrivelse

Dette 5-årige prosjektet undersøker helseinformasjonsteknologi (HIT) i stor skala fra tre hovedperspektiver:

  • Design: Prosjektet vil undersøke arkitektoniske prinsipper, inkludert metoder for standardisering av data og informasjonsmodeller, plattformtilnærminger, programvarepakker, åpenhet, integrasjonsteknologi og lightweight/heavyweight, i tillegg til organisatoriske aspekter som er relevante i den sosio-tekniske konteksten.
  • Implementering: Prosjektet vil videre undersøke forskjellige implementeringsmetoder, tradisjonelt omtalt som «Big Bang»-implementering og trinnvis implementering. Prosjektet vil ha fokus på organisatoriske faktorer knyttet til modeller for planlegging, utførelse og styring.
  • Evaluering: Evaluering av HIT og metoder for å evaluere klinisk informasjonsteknologi vil bli undersøkt både fra et makro- og mikroperspektiv. Interesseområder inkluderer sluttbrukerperspektivet, egnethet for bestemte systemer i en organisatorisk sammenheng samt tidsfaktorer.

Prosjektet vil ha et spesielt fokus på utviklinger og HIT-initiativer i den norske helsesektoren, både nasjonalt og lokalt/regionalt, men vil også gjennomføre forskning i internasjonale situasjoner som er relevante i en norsk sammenheng.

Mål

Målet med dette forskningsprosjektet er å utvikle teoretisk baserte retningslinjer, strategier og ny kunnskap om hvordan delt, nasjonal HIT kan utvikles og implementeres. Dessuten tar prosjektet sikte på å utvikle kunnskap om konsekvenser, fallgruver og tilnærminger til bestepraksis for datastrukturering og arkitektoniske prinsipper for helseinformasjonsteknologi i stor skala.

Metode

I de forskjellige stadiene i prosjektet vil vitenskapelige metoder bli brukt basert på hvor godt de er egnet for oppgaven; dette er en studie som benytter seg av både kvalitative (intervjuer og observasjoner) og kvantitative (spørreskjemaer) tilnærminger, i tillegg til omfattende teknikker for dokumentanalyse og litteraturgjennomgang.

Prosjektet bygger på en teoretisk bakgrunn fra studier innen informasjonsteknologi, og bruker konsepter og rammeverk fra anerkjente teorier.

Konklusjon

Prosjektet samarbeider både med norske aktører som er involvert i nasjonale HIT-initiativer og HIT-utvikling, i tillegg til internasjonale institusjoner for datainnsamling. Resultater og foreløpige funn vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter og presentert på konferanser.

I et lengre perspektiv har prosjektet som mål å produsere nyttig kunnskap knyttet til utvikling og implementering av HIT i stor skala, og bidra til velinformerte beslutninger og bestepraksis.