logo

Implementering av tverr-organisatorisk EPJ-evaluering av plattformtilnærminger

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal identifisere og kartlegge konsekvenser i valg av ulike tilnærminger til fellesløsninger for journal- og samhandlingssystemer, med spesielt fokus på valg av plattform og konseptuell løsningsarkitektur. Løsningene som undersøkes skal være relevant for norsk kontekst, da spesielt vedtatt utviklingsretning for Akson og utviklingsretning og målbildet i stortingsmelding 9, «Én innbygger – én journal».

Prosjektet i 2020

Prosjektet deles i 2020 inn en metodeutviklingsfase og en datainnsamlingsfase.

Prosjektet skal i sin første fase i 2020 utvikle kriterier for valg av studieobjekt. Studieobjektet skal være EPJ-plattformer (med tilhørende systemøkologi) som i varierende grad anvender åpne standarder og tilbydermangfold. For å identifisere relevante studieobjekt vil prosjektet utvikle en prosedyre som kvantifiserer grad av åpenhet og tilbydermangfold basert på kriterier i forprosjektrapport Akson, og bransjestandarder for åpen plattform. Målet med prosjektets første fase er å utarbeide en etterprøvbar og reproduserbar prosedyre for valg av studieobjekter.

Prosjektet vil i sin andre fase anvende seleksjonsprosedyren beskrevet over for å velge studieobjekt. Undersøkelsen av studieobjektet kan gjøres gjennom en kombinasjon av metodene dokumentsammenfatning, intervju med management nivå og survey av klinikere. Prosjektet vil avgrense problemstillingen i 2020-delen til å rette søkelys mot sluttbrukeropplevelsen. Datainnsamlingen hos sluttbrukere vil når mulig benytte standardiserte måleinstrumenter, som muliggjør sammenlikning med tidligere empiri, samt på tvers av lokasjoner.

Formidling og publikasjon

Prosjektet vil publisere seleksjonsprosedyren og resultatene fra datainnsamling i fagfellevurderte åpen tilgang kanaler. I tillegg vil også publisere synteser av undertematikk, basert på kunnskap som er akkumulert i og rundt implementeringsprosesser og erfaringer fra tidligere prosjektår. Eksempler på dette kan være betydningen av pre-implementeringssituasjon (papir, legacy EPJ), betydningen av lengden på implementering og type system som er implementert, tid fra implementering til endringsmotstand på brukernivå reduseres og samspillet mellom implementert system og kulturelle forutsetninger. Samtidig som forskningsprosjektet produserer kunnskap foregår det et konstruktivt offentlig ordskifte. Prosjektet ønsker å delta i meningsutvekslingen i sanntid, gjennom populærvitenskapelige bidrag i relevante fora.

Åpenhet

Prosjektet har åpenhet som viktig prinsipp. Metoder og prosedyrer skal være etterprøvbare, og der det er mulig skal det anvendes standardiserte måleinstrumenter som er anerkjent i feltet. Prosjektet ønsker også samarbeid og innspill fra interessenter i alle prosjektets faser. Spørsmål og invitasjoner til samarbeid kan rettes til kontaktpersoner listet under overskriftene Prosjektleder og Prosjektdeltakere i høyre marg.