logo

PACT I og II

Prosjektbeskrivelse

Vestlige samfunn opplever en epidemi av pasienter med multi-sykelighet. Et langvarig forløp hos en person med multiple tilstander er fundamentalt forskjellig fra kortvarige episodiske forløp. Langsiktige forløp må i større grad forholde seg til pasientens personlige behov, verdier og preferanser og endringer i disse over tid, samtidig som man syr sammen et tilbud som møter den multi-sykelighet pasienten har. Det er flere studier som tyder på at denne pasientgruppen har dårligere resultater og erfaringer enn pasienter med mindre kompleksitet, fordi tjenestetilbudet ofte er fragmentert og ukoordinert.

Pasientsentrerte helsetjeneste team (PACT) er en tjeneste modell rettet mot skrøpelige eldre pasienter med flere langvarige tilstander som står i fare for innleggelse, eller trenger tilrettelegging for tidlig støttet utskrivelse. PACT modellen legger til rette for bedre omsorg ved: 1) strukturert personsentrert behovsvurdering, 2) individuelle omsorgsplaner, og 3) og et inter-profesjonelt team som koordinerer tjenestetilbudet mellom spesialiteter og enheter. Teamet består av geriatrisk sykepleier, fysio- og ergoterapeut samt lege kompetanse.

Mål

Å undersøke om PACT-modellen bedrer helserelatert livskvalitet, helse og funksjon, og det skal gjøres en helse-økonomisk evaluering og modellering. Utfallsmålene er endring i helse-relatert livskvalitet fra baseline og etter 6 måneder. I tillegg ber vi pasientene selv oppgi de helserelaterte begrensninger de opplever, formulert som fri-tekst. Helsetjenesteforbruk hentes ut fra spesialisthelsetjenesten og i kommune/legevakt.

Metode

Ikke-randomisert, prospektiv, matchet kontrollert studie. Intervensjonsområdet er Tromsø og Harstad. Kontrollpasienter rekrutteres fra Tromsø, Harstad og Narvik. Hver indeks pasient vil bli matchet til en kontroll med samme alder, kjønn og grad av ressursforbruk i 2 linjetjenesten (sum DRG poeng siste år), som er et diagnoseuavhengig surrogatmål på morbiditet.

Prosjektets leveranser er forsinket pga større utfordringer med datafangst og databearbeidelse. Disse utfordringene består av et stort arbeid med å harmonisere data-elementer med endringer i rapporteringspraksis over tid, og mellom lokasjoner. Først nå i første halvdel av 2022 har vi på plass data fra sykehus som ser ut til å være stabilt korrekt.

Datauttrekk direkte fra kommunene vi samarbeider med har vist seg utfordrende. Vi har derfor endret strategi for å få tak i data. Våren 2022, søkte vi om data fra flere sentrale registere: Kommunalt pasient register (KPR), legemiddelregisteret og dødsårsaksregisteret. Vi håper at disse dataene kan gi oss ny innsikt i hvorfor pasientene i PSHT klarer seg bedre. Dessverre har vi foreløpig ikke fått tilgang til data disse registrene enda.

Vi forventer å levere artikler på følgende tema i løpet av 2022:

  • Pasientopplevd livskvalitet
  • Kostnad per pasient i sykehus
  • Nye analyser av dødelighet

Vi har oppdaterte data også på de de øvrige sykehus-forbruks målene (Akutt innleggelser, akutte sykehusdøgn, reinnleggelser og poliklinikk), og artikkel på dette kommer også.

Fra tidligere har vi publiesrt følgende i prosjektet: Berntsen , G., et al., Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: a propensity score-matched controlled trial. BMC Health Serv Res, 2019(19): p. 682.