PACT I og II

 • Patient centered teams, a controlled evaluation study. Part I, lead G Berntsen
 • Effectiveness and cost-effectiveness of interdisciplinary teamwork in medical emergencies: The PAtient-Centred Team (PACT) service model. Part 2: Economic evaluation, Lead T Bergmo

Bakgrunn

Vestlige samfunn opplever en epidemi av pasienter med multi-sykelighet. Et langvarig forløp hos en person med multiple tilstander er fundamentalt forskjellig fra et mer kortvarige episodiske forløp. Det episodiske forløpet er komprimert i tid og alle aktiviteter er rettet mot en enkelt diagnose. Langsiktige forløp må i større grad forholde seg til pasientens personlige behov, verdier og preferanser og endringer i disse over tid, samtidig som man syr sammen et tilbud som møter den multi-sykelighet pasienten har. For denne pasientgruppen vil pasientens forløp være sammensatt av tjenester fra flere forskjellige organisasjoner, spesialiteter og personer som til sammen dekker pasientens behov. Det er flere studier som tyder på at denne pasientgruppen har dårligere resultater og erfaringer enn pasienter med mindre kompleksitet, fordi tjenestetilbudet ofte er fragmentert og ukoordinert. Det er et stort behov for å utvikle nye måter å levere helse og omsorgstjenester til pasienter med langvarige og sammensatte behov.

Prosjektbeskrivelse

Intervensjon: Pasientsentrerte helsetjeneste team (PACT) er en tjeneste modell rettet mot skrøpelige eldre pasienter med flere langvarige tilstander som står i fare for innleggelse, eller trenger tilrettelegging for tidlig støttet utskrivelse. Inklusjonskriterier er > 60 år, minst to langvarige diagnoser, 1 tidligere innleggelse siste år og en henvisning fra fastlege/ spesialist med begrunnelse for behov for sammensatt tilrettelegging i skjæringspunktet mellom kommune/ sykehus. Målet er tjenester som er sømløse, pro-aktive og person-sentrerte. PACT modellen legger til rette for bedre omsorg ved: 1) strukturert personsentrert behovsvurdering, 2) individuelle omsorgsplaner, og 3) og et inter-profesjonelt team som koordinerer tjenestetilbudet mellom spesialiteter og enheter. Teamet består av geriatrisk sykepleier, fysio- og ergoterapeut samt lege kompetanse. Team-medlemmene er ansatt enten i kommunen eller i sykehuset (50-50 kostnadsdeling). Teamet henviser til andre deler av tjenesten ved behov for ytterligere spesialisert kompetanse/ utredning og avklaring av tjenestetilbud. Teamet tar ansvar for inkluderte pasienters behandling inntil pasientens langsiktige behov og tjenestetilbud er avklart.

Design: Ikke-randomisert, prospektiv, matchet kontrollert studie. Intervensjonsområdet er Tromsø og Harstad. Kontrollpasienter rekrutteres fra Tromsø, Harstad og Narvik. Hver indeks pasient vil bli matchet til en kontroll med samme alder, kjønn og grad av ressursforbruk i 2 linjetjenesten (sum DRG poeng siste år), som er et diagnoseuavhengig surrogatmål på morbiditet.

Formål/mål

Mål: å undersøke om PACT modellen bedrer helserelatert livskvalitet, helse og funksjon, og det skal gjøres en helse-økonomisk evaluering og modellering. Utfallsmålene er endring i helse-relatert livskvalitet fra baseline (ved intervensjons begynnelse) og til 6 måneder, målt ved: EQ-5D og SF12. I tillegg ber vi pasientene selv oppgi de helserelaterte begrensninger de opplever, formulert som fri-tekst, og en evaluering etter 6 måneder i forhold til endring i disse områdene (Patient generated index – PGI). Helsetjenesteforbruk hentes ut fra EPJ i spesialisthelsetjenesten og i kommune/ legevakt.

Prosjektpartnere

 • Medisinsk klinikk – UNN
 • Tromsø kommune
 • Harstad kommune

Finansiering

Helse Nords forskingsfond:  # HST1243-15, #HST1242-15

Eksterne prosjektdeltakere/Øvrige kontaktpersoner

 • Markus Rumpsfeldt – UNN, PSHT styringsgruppeleder, klinikksjef medisinsk klinikk
 • Monika Dalbakk – UNN – Tromsø, prosjektleder, PSHT
 • Lisbeth Spannsvoll –UNN-HArstad
 • Trond Brattland – Tromsø kommune
 • Frode Risdal – Harstad kommune

Prosjektbeskrivelse

Vestlige samfunn opplever en epidemi av pasienter med multi-sykelighet. Et langvarig forløp hos en person med multiple tilstander er fundamentalt forskjellig fra kortvarige episodiske forløp. Langsiktige forløp må i større grad forholde seg til pasientens personlige behov, verdier og preferanser og endringer i disse over tid, samtidig som man syr sammen et tilbud som møter den multi-sykelighet pasienten har. Det er flere studier som tyder på at denne pasientgruppen har dårligere resultater og erfaringer enn pasienter med mindre kompleksitet, fordi tjenestetilbudet ofte er fragmentert og ukoordinert. 

Pasientsentrerte helsetjeneste team (PACT) er en tjeneste modell rettet mot skrøpelige eldre pasienter med flere langvarige tilstander som står i fare for innleggelse, eller trenger tilrettelegging for tidlig støttet utskrivelse. PACT modellen legger til rette for bedre omsorg ved: 1) strukturert personsentrert behovsvurdering, 2) individuelle omsorgsplaner, og 3) og et inter-profesjonelt team som koordinerer tjenestetilbudet mellom spesialiteter og enheter. Teamet består av geriatrisk sykepleier, fysio- og ergoterapeut samt lege kompetanse. 

Mål

Å undersøke om PACT-modellen bedrer helserelatert livskvalitet, helse og funksjon, og det skal gjøres en helse-økonomisk evaluering og modellering. Utfallsmålene er endring i helse-relatert livskvalitet fra baseline og etter 6 måneder. I tillegg ber vi pasientene selv oppgi de helserelaterte begrensninger de opplever, formulert som fri-tekst. Helsetjenesteforbruk hentes ut fra spesialisthelsetjenesten og i kommune/legevakt.

Metode

Ikke-randomisert, prospektiv, matchet kontrollert studie. Intervensjonsområdet er Tromsø og Harstad. Kontrollpasienter rekrutteres fra Tromsø, Harstad og Narvik. Hver indeks pasient vil bli matchet til en kontroll med samme alder, kjønn og grad av ressursforbruk i 2 linjetjenesten (sum DRG poeng siste år), som er et diagnoseuavhengig surrogatmål på morbiditet.

Prosjektleder

Gro Berntsen Gro Berntsen

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

 • Markus Rumpsfeldt, Clinic manager, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Monika Dalbakk, Project Manager, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Lisbeth Spannsvoll, , Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Trond Brattland, , Tromsø municipality
 • Frode Risdal, , Harstad municipality

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2015 - 2018

Sist oppdatert

17.03.2018