PACT I og II


Prosjektbeskrivelse

Vestlige samfunn opplever en epidemi av pasienter med multi-sykelighet. Et langvarig forløp hos en person med multiple tilstander er fundamentalt forskjellig fra kortvarige episodiske forløp. Langsiktige forløp må i større grad forholde seg til pasientens personlige behov, verdier og preferanser og endringer i disse over tid, samtidig som man syr sammen et tilbud som møter den multi-sykelighet pasienten har. Det er flere studier som tyder på at denne pasientgruppen har dårligere resultater og erfaringer enn pasienter med mindre kompleksitet, fordi tjenestetilbudet ofte er fragmentert og ukoordinert.

Pasientsentrerte helsetjeneste team (PACT) er en tjeneste modell rettet mot skrøpelige eldre pasienter med flere langvarige tilstander som står i fare for innleggelse, eller trenger tilrettelegging for tidlig støttet utskrivelse. PACT modellen legger til rette for bedre omsorg ved: 1) strukturert personsentrert behovsvurdering, 2) individuelle omsorgsplaner, og 3) og et inter-profesjonelt team som koordinerer tjenestetilbudet mellom spesialiteter og enheter. Teamet består av geriatrisk sykepleier, fysio- og ergoterapeut samt lege kompetanse.

Mål

Å undersøke om PACT-modellen bedrer helserelatert livskvalitet, helse og funksjon, og det skal gjøres en helse-økonomisk evaluering og modellering. Utfallsmålene er endring i helse-relatert livskvalitet fra baseline og etter 6 måneder. I tillegg ber vi pasientene selv oppgi de helserelaterte begrensninger de opplever, formulert som fri-tekst. Helsetjenesteforbruk hentes ut fra spesialisthelsetjenesten og i kommune/legevakt.

Metode

Ikke-randomisert, prospektiv, matchet kontrollert studie. Intervensjonsområdet er Tromsø og Harstad. Kontrollpasienter rekrutteres fra Tromsø, Harstad og Narvik. Hver indeks pasient vil bli matchet til en kontroll med samme alder, kjønn og grad av ressursforbruk i 2 linjetjenesten (sum DRG poeng siste år), som er et diagnoseuavhengig surrogatmål på morbiditet.

Prosjektets leveranser er forsinket pga større utfordringer med datafangst og databearbeidelse.

Datafangst fra EPJ har resultert i en artikkel om helsetjenesteforbruk i spesialisthelsetjenesten og dødelighet: Berntsen , G., et al., Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: a propensity score-matched controlled trial. BMC Health Serv Res, 2019(19): p. 682.

Vi har avsluttet datafangst for pasientrapportert helserelatert livskvalitet i mars 2019. Vi har nå tilgang til kommunale data, og pasientrapporterte endepunkt, samt kostnadsdata fra sykehus. Vi har styrket teamet som jobber med dataene med 3 nye forskere, og vil ferdigstille 3 artikler på disse endepunktene i løpet av 2021.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

  • Markus Rumpsfeldt, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Monika Dalbakk, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Lisbeth Spannsvoll, Universitetssykehuset Nord-Norge

Samarbeidspartnere

Finansiering

  • Helse Nord RHF

Fokusområde

Pasientforløp

Prosjektperiode

2015 - 2021

Sist oppdatert

27.07.2021