logo

3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap

Prosjektbeskrivelse

Pasienter, myndigheter og profesjonelle uttrykker et stort behov for en radikal omorganisering av helsetjenester for pasienter med langvarige og sammensatte behov. 3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for denne gruppen pasienter. 3P-prosjektet skal danne et kunnskapsgrunnlag for å forandre et profesjonssentrert helsesystem til et pasientsentrert system basert på erfaringer fra fire piloter i Norge og Danmark.

Tjenesten skal nå borgerens egne definerte mål og støtte pasientens egenmestring. Prosjektet tar sikte på å forstå forutsetningene for utvikling av et ‘helhetlig helsevesen’ som gir bedre helse, bedre pasienterfaringer og reduserte kostnader. 

Sentralt i å utvikle en slik tjeneste er bruk av IKT-verktøy for samhandling mellom pasienter og helsearbeidere. Prosjektet tar utgangspunkt i fire miljøer som har utviklet nye omsorgsmodeller basert på Chronic Care Model (CCM) og som drar nytte av nye ledende teknologier og radikal organisasjonsredesign. 

3p_workpackages_locations.jpg#asset:543:

Prosjektet består av 10 arbeidspakker, hvorav de første fire utgjør de fire ovennevnte innovasjonsarenaene og de fem neste er forskningsfokuserte arbeidspakker. De fire arenaene er koblet sammen i et lærings- og forskningsnettverk som skal utveksle erfaringer på tvers. Den siste arbeidspakken er prosjektledelse og formidling.

3p_AP1-10.jpg#asset:544:artikkelbilde

Prosjektets kjerneverdier

Prosjektet deler en en visjon om et fremtidig helsevesen som:

- Systematisk støtter pasienter i å formulere "hva er viktigst for meg" og oversetter dette til pasientens mål. 

- Jobber etter individualiserte, proaktive behandlingsplaner som inkluderer pasientens mål, egenmestring og planer for akutt og elektiv oppfølging

- Har ett responssenter for pasientens spørsmål eller behovsendring

- Kan iverksette tilpassede kliniske tiltak i tråd med planen, inkludert et sømløst tverrfaglig oppfølgingsteam.

- Støtter kontinuerlig systemlæring av sentrale resultatmål som måloppnåelse for pasienten, livskvalitet og helsetjenesteforbruk.

Til sammen utgjør de fire innovasjonsarenaene en perfekt mulighet for å studere effekter av ulike kontekster, tilnærminger og teknologiske løsninger på både prosess- og utfallsmål i arbeidet med å implementere visjonær helhetlig og pasientsentrert tjeneste.

Mål og delmål for prosjektet

  • Utvikle et "veikart" for helseledere som beskriver trinnene for innføring av en forbedret helsetjenestemodell for pasienter med langvarige og sammensatte behov.
  • Forskning på E-støtte for tverrfaglige team, den digitaliserte individuelle stegvise omsorgsplan, implementering og utrullingsmodell, den individuelle pasientforløpsopplevelse og pasientsikkerhet.
  • Skape et interessentnettverk for utveksling av erfaringer: pasienter, helsepersonell, forskere, helseadministratorer og helsemyndighetene.

Kontaktpersoner/arbeidspakker

Navn/ tittel / organisasjon

Arbeidspakke (AP)

Kontaktinformasjon

Gro Berntsen, sjefsforsker, NSE

AP 1, Prosjektledelse

gro.berntsen@ehealthresearch.no

Undine Knarvik, seniorrådgiver, NSE

AP 1, Prosjektledelse

undine.knarvik@ehealthresearch.no

Eli Kristiansen, økonomirådgiver, NSE

AP 1, Prosjektledelse

Eli.kristiansen@ehealthresearch.no

Markus Rumpsfeldt, klinikksjef medisinsk klinikk, UNN

AP 2, Innovasjonsarena PSHT

markus.rumpsfeldt@unn.no

Monika Dalbakk, prosjektleder PSHT, UNN

AP 2, Innovasjonsarena PSHT

monika.marie.dalbakk@unn.no

Johan Gustav Bellika, sjefsforsker og prof., NSE

AP 2, Innovasjonsarena PSHT

gustav.bellika@telemed.no

Wenche Tangene, spesialrådgiver Sørlandet sykehus HF

AP 3, Innovasjonsarena Sørlandet

wenche.tangene@sshf.no

Frode Gallefoss, forskningsleder Sørlandet sykehus HF

AP 3, Innovasjonsarena United4health

frode.gallefoss@sshf.no

Inger-Alice Naley Ås, forskningssykepleier, Sørlandet sykehus HF

AP 3, Innovasjonsarena United4health

inger.alice.naley.as@sshf.no

Ragni Macqueen Leifson, daglig leder, Senter for eHelse og omsorgsteknologi UiA

AP 3, Innovasjonsarena United4health

Ragni.m.leifson@uia.no 

Ståle Sjaavaag, prosjektkoordinator, Risør kommune

AP 3 Innovasjonsarena United4Health

Stale.sjaavaag@risor.kommune.no

Kenneth Austrått, prosjektleder, Stavanger universitetssjukehus

AP 4, Innovasjonsarena helsa@hjemme

Kenneth.austratt@sus.no

Heidi Grundt, overlege, Stavanger universitetssjukehus

AP 4, Innovasjonsarena helse@hjemme

Magnea.heidi.jonsdottir@sus.no

Saleh Safaa, seksjonsoverlege, Stavanger universitetsjukehus

AP 4, Innovasjonsarena helsa@hjemme

safaa.abdul-hussiain.saleh@sus.no

Søren Vingtoft, E-læge, Lyngby  Taarbæk kommune

AP 5, Innovasjonsarena, Epitalet

soren@vingtoft.com

Klaus Phanareth, E-læge, klinikksjef Epital Health A/S, Lyngby Taarbæk kommune

AP 5, Innovasjonsarena, Epitalet

phanareth@gmail.com

Rune Werner Fensli, professor, Universitetet i Agder

AP 6, Digitalt støttet team

Rune.fensli@uia.no

Lars Kayser, første amanuensis, Universitetet i København

AP 7, Stegvis individuell plan

lk@sund.ku.dk

Hege Andreassen, seniorforsker, NSE

AP 8, Implementering

hege.andreassen@ehealthresearch.no

Kari Dyp, seniorforsker, NSE

AP 8, Implementering

kari.dyp@ehealthresearch.no

Deede Gammon, sjefsforsker, NSE

AP 9, Pasienterfaringer

deede.gammon@ehealthresearch.no

Geir Sverre Braut, seniorrådgiver/professor Stavanger universitetssjukehus

AP 10, Pasientsikkerhet

Geir.sverre.braut@sus.no

Anne Katrine Wibe, LIS, Stavanger universitetssjukehus

AP 10, Pasientsikkerhet

Anne.katrhine.wibe@sus.no

Prosjektpartnere

Sørlandet Sykehus HF, Helse Stavanger HF, Universitetet i Agder, Universitetet i København.

Finansiering

HELSEFORSK – nasjonal satsing, flerårig prosjekt.

Endelig prosjektprotokoll

Forskningsgruppen som gikk sammen i 3P-søknaden søkte opprinnelig med et budsjett på 50 mill NOK, men prosjektet fikk tildelt bare 25 mill NOK fra HELSEFORSK. 3P-gruppen leverte da en revidert protokoll med reduserte krav til leveranser, tilsvarende 25 mill NOK, som ble godkjent av HELSEFORSK før tildeling i feb 2015. 

Nye endringer ble gjort i arbeidspakke 9 og 10, høsten 2015. 

Endelig protokoll gjenspeiler begge prosessene og er godkjent av HELSEFORSK og styringsgruppaSiden er sist oppdatert 19.06.2017

Prosjektkategori

Pasientforløp og samhandlingsmodeller

Prosjektperiode

2015 - 2019

Prosjektledelse

Gro Berntsen Gro Berntsen

Undine Knarvik Undine Knarvik

Eli Kristiansen Eli Kristiansen

Prosjektdeltakere

Deede Gammon Deede Gammon

Kari Dyb Kari Dyb

Hege Andreassen Hege Andreassen

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika