logo

M&eHealth

Prosjektbeskrivelse

m&eHealth forener ledende norske forskningsmiljøer og bedrifter med internasjonale ambisjoner for å løse samfunnets behov for e-helseløsninger for personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgingstjenester for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov.

Personer med langvarige og komplekse behov for helsetjenester rapporterer om en re-aktiv, profesjonssentrisk tjeneste som fokuserer på en tilstand om gangen. Dette fører ikke bare til menneskelig lidelse, det er også meget kostbart. IKT-infrastrukturen speiler en dysfunksjonell og gammeldags helsetjenestestruktur, og er derfor en sentral barriere for sårt tiltrengte helsetjenesteinnovasjoner. Radikal og modig system-nivå re-design er nødvendig for å endre tjenestene til å yte person-sentrerte, samordnede, teambaserte helsetjenester. Nøkkelen til en slik transformasjon er IKT-verktøy som aktiverer de rette ressursene til rett tid på rett sted med rett type informasjon og beslutningsstøtte. m&eHealth vil utvikle prosjekter som kan bidra til å løse disse samfunnsutfordringene.

Mål

Målsetningen med m&eHealth er å identifisere områder der prosjektpartnerne kan samarbeid om FoU-utfordringer for effektiv samhandling, avstandsoppfølging og hjelp-til-selvhjelp for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov. Vi vil spesielt prioritere områder av nasjonal betydning og der forskningsaktører sammen med norsk industri vil kunne etablere, eller delta i konkurransedyktige konsortier mot H2020-utlysninger eller randsone-prosjekter.