logo

Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam

Bakgrunn

Dette prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt som skal evaluere bruk av pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT). Pasientsentrerte team blir nå etablert som en del av et ordinært tilbud til eldre pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser ved UNN Tromsø og UNN Harstad. Teamene er tverrfaglig sammensatt (lege, sykepleiere, terapeuter og farmasøyt) og består av ansatte fra både fra UNN og kommunehelsetjenesten. Hensikten med et pasientsentrert helsetjenesteteam er å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til eldre pasienter og redusere kostnadene. Helsetjenesteteamet skal være mobilt, arbeide pasientsentrert og proaktivt i forhold til pasienter og deres pårørende.

Mål

Målet med prosjektet er å finne ut om PSHT er kostnadseffektivt. Det vil bli kartlagt om gevinstene ved å organisere tilbudet til eldre som dedikert teamarbeid overstiger kostnadene.

Metode

Den økonomiske evalueringen vil sammenligne kostnader og helseeffekter (kvalitetsjusterte leveår) for pasientene som får tilbudet med pasienter som ikke får tilbudet. Studiet vil bruke et kontrollert før/etter design og kontroll pasientene blir rekruttert fra sykehusene i Narvik og Bodø. Kjønn, alder og antall kroniske diagnoser blir brukt for å matche kontrollpasientene til pasientene i intervensjonsgruppen. Målet er å inkludere 600 pasienter i hver gruppe. Effektene blir målt ved oppstart, 6 og 12 måneder etter at pasientene har blitt inkludert i studien. Inkludering av pasienter starter august 2015.

Finansiering

Helse Nord (HST)

Eksterne prosjektmedarbeidere/samarbeidspartnere

  • Markus Rumpsfeld, Medisinsk klinikk UNN
  • Monika Dalbakk, Medisinsk klinikk UNN
  • Jan Abel Olsen, UiT
  • Kasper Jurgen, UiT
  • Lars Kayser, Universitetet i København, Danmark
  • Klaus Phanareth, Universitetet i København, Danmark

Siden er sist oppdatert 24.08.2017

Prosjektkategori

Pasientforløp og samhandlingsmodeller

Prosjektperiode

2015 - 2018

Prosjektleder

Trine Bergmo Trine Bergmo

Prosjektdeltakere

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Gro Berntsen Gro Berntsen

Stein Olav Skrøvseth Stein Olav Skrøvseth