logo

Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt som skal evaluere bruk av pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT). PSHT er etablert som en del av et ordinært tilbud til eldre pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser ved UNN Tromsø og UNN Harstad. Teamene er tverrfaglig sammensatt (lege, sykepleiere, terapeuter og farmasøyt) og består av ansatte fra både fra UNN og kommunehelsetjenesten. Hensikten med PSHT er å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til eldre pasienter og redusere kostnadene. PSHT skal være mobilt, arbeide pasientsentrert og proaktivt sammen med pasientene og deres pårørende.

Mål

Målet med dette underprosjektet er å finne ut om PSHT gir kostnadseffektiv ressursbruk. Kostnader og helseeffekter målt som levetid vunnet er sammenlignet for pasienter som får tilbud om PSHT og kontrollpasienter som ikke får tilbudet.

Metode

Studien sammenligner kostnader og vunnet levetid for 1312 includerte pasienter (656 pasienter i hver gruppe) alle med en akutt innleggelse ved oppstart. Oppfølgingstiden er 6 måneder etter dato for innkludering i studien. Pasientene i intervensjonsgruppen ble rekrutert når de ble henvist til PSHT, mens kontrollgruppen ble rekrutert i løpet av en akuttinnleggelse på sykehuset. Dette har medført at 98% av pasientene i PSHT gruppen hadde dager på sykehuset før de ble inkludert i studien. Bare 26% av kontrollgruppen hadde dager på sykehuset før oppstart. I gjennomsnitt hadde PSHT pasientene 7,6 dager på sykehus før oppstart og kontrollgruppen hadde 1,8 dager på sykehuset. Dette gir en seleksjonsbias både med hensyn til levetid og kostnader. For mer informasjon om metoden se prosjektinformasjonen på engelsk.

Resultatene fra hovedanalysen viser at PSHT er mer effektiv (10 levedager vunnet) og koster mer (35 000kr). I et forsøk på å redusere seleksjonsbiasen ble det gjenomført en sensitivitetsanalyse med to ulike modeller. Begge disse modellene viser at PSHT ikke medfører signifikant endring i hverken levetid eller sykehuskostnader.

Konklusjon

This cost-effectiveness evaluation was not able to establish that the PACT-intervention is cost effective compared to usual care. The results, however, points towards the intervention being more costly and more effective (survival). Correcting the selection bias by reducing the difference in days in hospital between the groups would most likely have made the intervention more costly an equally effective. The main reason for this assumption is that if the healthy bias was to be reduced, this will make the survival effect less for the intervention group. It will further shift the cost of days in hospital from before to after and make the intervention even more costly.