Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) gjennomfører i samarbeid med Direktoratet for e-helse en undersøkelse om tidsbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å finne ut hvor mye tid helsepersonell bruker på å lete frem, hente inn og behandle ulike former for informasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil være en del av grunnlaget for å vurdere hvordan en felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan påvirke helsepersonell sin arbeidshverdag.
I den forbindelse distribueres spørreskjema til kontaktpersoner innenfor 
ulike tjenesteområder i kommunene, inkludert systemansvarlige. 

I undersøkelsen inngår følgende tjenesteområder; Sykehjem (kort- og langtidsplasser), Hjemmetjenesten, Fastlege, Legevakt, Helsestasjoner og  Tildelingskontor. 

Direktoratet for e-helse har i oppdrag å planlegge og vurdere en felles nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. En felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester forventes å ha mange fordeler, blant annet fordi nødvendig informasjon blir lettere tilgjengelig for de som skal behandle. Denne undersøkelsen skal brukes for å vurdere noen av virkningene som en felles journalløsning for kommunene kan ha. NSE ønsker i tillegg kunnskap om i hvilken grad kommunene har elektronisk informasjonsutveksling med pasienter og pårørende.» 

Prosjektet gjennomfører målinger på ulike områder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Prosjektet konsentrerer seg om effektivitet i informasjonshåndtering, avgrenset til samhandling mellom helsetilbyderne innad i kommunen der vi ser på:

  • Tid brukt til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon
  • Tid brukt på rapportering

Aktiviteter i prosjektet består av

  • Kartleggingsstudier ved hjelp av observasjon/intervjuer i fem kommuner i institusjonene; helsestasjon, fastlege, legevakt, hjemmetjenesten, langtidsavdeling, kortidsavdeling, tildelingskontor og it-avdelinger. Resultat fra dette arbeidet vil utgjøre bakgrunnsmaterialet for utvikling av spørreskjema 
  • Spørreundersøkelsen blir ikke distribuert til kommuner i Midt-Norge, da disse er omfattet av et eget program, Helseplattformen, som skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i regionen.
  • Sammenstilling av resultater fra spørreundersøkelsen.

Prosjektbeskrivelse

Direktoratet for e-helse har i oppdrag å planlegge og vurdere en felles nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. En felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester forventes å ha mange fordeler, blant annet fordi nødvendig informasjon blir lettere tilgjengelig for de som skal behandle. Denne undersøkelsen skal brukes for å vurdere noen av virkningene som en felles journalløsning for kommunene kan ha. NSE ønsker i tillegg kunnskap om i hvilken grad kommunene har elektronisk informasjonsutveksling med pasienter og pårørende.

Prosjektet gjennomfører målinger på ulike områder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Prosjektet konsentrerer seg om effektivitet i informasjonshåndtering, avgrenset til samhandling mellom helsetilbyderne innad i kommunen der vi ser på:

  • Tid brukt til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon 
  •  Tid brukt på rapportering

Mål

Prosjektet gjennomfører en undersøkelse om tidsbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Resultatene fra undersøkelsen vil være en del av grunnlaget for å vurdere hvordan en felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan påvirke helsepersonell sin arbeidshverdag.

Metode

Kartleggingsstudier ved hjelp av observasjon/intervjuer i fem kommuner i institusjonene; helsestasjon, fastlege, legevakt, hjemmetjenesten, langtidsavdeling, kortidsavdeling, tildelingskontor og it-avdelinger. Resultat  er utgangspunkt for spørreskjema.

Spørreundersøkelse.

Prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

Prosjektdeltakere

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2017 - 2017

Sist oppdatert

15.03.2018