logo

Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten

Prosjektbeskrivelse

Direktoratet for e-helse har i oppdrag å planlegge og vurdere en felles nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. En felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester forventes å ha mange fordeler, blant annet fordi nødvendig informasjon blir lettere tilgjengelig for de som skal behandle. Denne undersøkelsen skal brukes for å vurdere noen av virkningene som en felles journalløsning for kommunene kan ha. NSE ønsker i tillegg kunnskap om i hvilken grad kommunene har elektronisk informasjonsutveksling med pasienter og pårørende.

Prosjektet gjennomfører målinger på ulike områder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet konsentrerer seg om effektivitet i informasjonshåndtering, avgrenset til samhandling mellom helsetilbyderne innad i kommunen der vi ser på:

  • Tid brukt til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon
  • Tid brukt på rapportering

Mål

Prosjektet gjennomfører en undersøkelse om tidsbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Resultatene fra undersøkelsen vil være en del av grunnlaget for å vurdere hvordan en felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste kan påvirke helsepersonell sin arbeidshverdag.

Metode

Kartleggingsstudier ved hjelp av observasjon/intervjuer i fem kommuner i institusjonene; helsestasjon, fastlege, legevakt, hjemmetjenesten, langtidsavdeling, kortidsavdeling, tildelingskontor og it-avdelinger. Resultat er utgangspunkt for spørreskjema.

Spørreundersøkelse.