Journalskolen

Bakgrunn

For helsepersonell er elektronisk pasientjournal (EPJ) et viktig verktøy for å dokumentere diagnostikk og behandling samt hvilke vurderinger som har ligget bak. Journalen er også et viktig hjelpemiddel når beslutninger omkring det videre pasientforløp skal tas.

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) skal som første sykehus i Norge innføre strukturert journal. Dette er et nytt konsept innen EPJ der både innføring og uthenting av informasjon skal bli betydelig enklere. Dagens EPJ baserer seg i stor grad på at informasjon føres inn som fritekst. Ofte skrives samme informasjon inn flere ganger av ulike yrkesgrupper, f.eks. leger og sykepleiere.

Konseptet med strukturert journal gjør at behovet for opplæring av sykehuspersonell vil være større sammenlignet med tidligere oppgraderinger av programvare. God opplæring kan være avgjørende for hvor raskt potensielle gevinster med strukturert journal kan realiseres. Fokus i opplæringen bør spesielt rettes mot arbeidsdeling og samarbeid mellom profesjonene.

E-læringskursene om EPJ som hittil har blitt brukt ved UNN, er først og fremst beregnet på selvstudium. Kursene er designet slik at brukere hver for seg får en teoretisk gjennomgang av den nye funksjonaliteten. Det er lite interaktivitet og få øvelsesoppgaver. Det er dessuten i liten grad lagt til rette for at ulike profesjoner kan lære og øve sammen.

Prosjektbeskrivelse

Journalskolen skal være en læringsarena der leger, sykepleiere og annet helsepersonell samt studenter kan møtes for å lære om hvordan ny funksjonalitet i EPJ skal brukes. Det legges vekt på en tverrprofesjonell tilnærming.

Sentralt i undervisningen er kursoppgaver som består av pasientkasuistikker. Helsepersonell ser da på en videosnutt som viser en fiktiv klinisk problemstilling. Mens man ser filmen, skal bruker notere ned relevante kliniske opplysninger som om det var en reell arbeidssituasjon. Basert på disse observasjonene skal ulike oppgaver løses. Det kan eksempelvis være å skrive en innkomstjournal i EPJ-testversjonen.

Journalskolen egner seg både til individuell undervisning og gruppeoppgaver. Undervisningen kan legges opp som fjernundervisning gjennom nettbasert tilgang eller som tradisjonelle samlinger. I dette pilotprosjektet ønsker man å kartlegge hvilken type undervisning som fungerer best for ulike brukergrupper. Journalskolen testes av frivillige legestudenter samt helsepersonell (primært leger og sykepleiere).

Formål/mål

Prosjektet har som mål å utvikle en læringsarena der helsepersonell kan få interaktiv opplæring i bruk av det nye strukturerte pasientjournalsystemet.

Prosjektpartnere

Helsekompetanse, UiT

Finansiering

Felles utdanningsutvalg (FUU) ved UiT og UNN

Prosjektbeskrivelse

For helsepersonell er elektronisk pasientjournal (EPJ) et viktig verktøy for å dokumentere diagnostikk og behandling samt hvilke vurderinger som har ligget bak. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) skal som første sykehus i Norge innføre strukturert journal. Dette er et nytt konsept der både innføring og uthenting av informasjon skal bli betydelig enklere. Dette gjør at behovet for opplæring av sykehuspersonell vil være større sammenlignet med tidligere oppgraderinger av programvare.

Journalskolen skal være en læringsarena der helsepersonell samt studenter kan møtes for å lære om hvordan ny funksjonalitet i EPJ skal brukes. Helsepersonell ser en videosnutt med en fiktiv klinisk problemstilling. Basert på observasjonene skal ulike oppgaver løses. Journalskolen egner seg både til individuell undervisning og gruppeoppgaver. Undervisningen kan legges opp som fjernundervisning gjennom nettbasert tilgang eller som tradisjonelle samlinger. I dette pilotprosjektet ønsker man å kartlegge hvilken type undervisning som fungerer best for ulike brukergrupper. Journalskolen testes av frivillige legestudenter samt helsepersonell.

Mål

Prosjektet har som mål å utvikle en læringsarena der helsepersonell kan få interaktiv opplæring i bruk av det nye strukturerte pasientjournalsystemet.

Prosjektleder

Thomas Roger Schopf Thomas Roger Schopf

Prosjektdeltaker

Prosjektpartner

Finansiering

UiT Norges Arktiske Universitet

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2015 - 2016

Sist oppdatert

15.03.2018