Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet "Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre" jobber Kommunenes Sentralforbund (KS) med forbedring av helsetjenester for personer med komplekse og langvarige helsetjenestebehov. Læringsnettverk har spesielt fokus på spørsmålet «hva er viktig for deg?» og på innføring av sjekklister for helhetlige og proaktive pasientløp. Det er i tillegg et spesielt fokus i KS på å jobbe innenfor dagens strukturelle rammer og lokal kontekst.

Prosjektet til KS er blitt forlenget i 3 år til, og skal utvides til nye regioner. NSE evaluerer prosjektet midtveis for å gi KS tilbakemelding fra deltakerne og råd om veien videre.

Problemstilling

  1. Hvilke erfaringer har helsetjenesten gjort seg med introduksjon av "Hva er viktig for deg" i pasientforløp?
  2. Hvordan har deltagerne i kommunene og sykehus opplevd helhetlige pasientforløp (HPH), samt læringsnettverket som implementeringsmetode for gode pasientforløp
  3. Hvilke erfaringer har utvalgte pasienter og helsearbeidere i kommuner som har deltatt i læringsnettverket?

Metode

Vi har tatt utgangspunkt i 3 regioner som alle har hatt læringsnettverk. Det er blitt gjennomført 6 fokusgruppeintervju med deltakere på læringsnettverket som ble delt i to grupper: ledere og helsearbeidere. Videre ble det utført 18 individuelle intervjuer med pasienter og helsearbeidere.

Deltakerne i fokusgruppeintervjuene ble strategisk rekruttert via de ansvarlige for læringsnettverket. Informantene som ble intervjuet individuelt ble rekruttert via deltakere som deltok i fokusgruppeintervjuene.

Datainnsamlingen ble forsinket i ca. 3 måneder pga. utfordringer med å rekruttere og samle deltakere.

Foreløpige resultater

Analysene pågår fortsatt. Foreløpige resultater viser at alle de 3 regionene har iverksatt forbedringsarbeid som følge av deltakelsen i nettverket. Prosjektdeltakerne opplever at både innhold i læringsnettverksmøtene og utvikling av et nettverk i regionen er nyttig. I frontlinjen, hvor selve pasientforløpenes skapes, er erfaringene både positive og mer nøytrale. Endelig rapport er planlagt levert til KS i løpet av mars 2020.