logo

Terminologi og kodeverk

Prosjektbeskrivelse

Det finnes pr i dag liten IKT-støtte for administrasjon og forvaltning av helsefaglig kodeverk og terminologi. Etablerte kodeverk og terminologier er tatt i bruk i varierende grad og på ulik måte. Med hensyn til gjenbruk og reproduserbarhet er versjonshåndteringen ikke tilfredsstillende.

For å kunne sikre en helhetlig IKT-støtte vil det være hensiktsmessig å samle både de administrative og helsefaglige kodeverkene slik at disse er lett tilgjengelig for alle konsumenter og sikre økt kvalitet i forvaltningen av disse. Alle relevante kodeverk og terminologier forutsettes derfor lagret og/eller representert og tilgjengeliggjort i en sentral, nasjonal løsning. Fremtidig IKT-støtte bør være helhetlig og brukervennlig og dekke både helsefaglige og administrative kodeverk. Løsningen må bidra til å effektivisere administrasjon, forvaltning og tilgjengeliggjøring av kodeverkene og understøtte relevante arbeidsoppgaver, herunder utvikling og vedlikehold av kodeverk, tilrettelegging for bruk av kodeverk i IKT-fagsystemer eller oppslag av kodene på web, operative støttefunksjoner til helsehjelpen eller myndighetsutøvelse, statistikk og forskning.

Mål

Gi kunnskapsgrunnlag for å vurdere erfaringer rundt helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk gjennom en kartlegging av status på aktuelle infrastrukturløsninger, løsninger og arkitekturtilnærminger som er i bruk i dag eller forventes bli tatt i bruk i nær fremtid. Terminologiserver er en mulig komponent, men det kan også finnes andre løsninger.