Terminologi og kodeverk

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har fått i oppdrag av Direktoratet for e-helse å utføre en kartlegging av markedet for IKT-støtte for kodeverk og terminologi, det vil si terminologiservere eller beslektede løsninger.

Overordnet mål

Gi kunnskapsgrunnlag for å vurdere erfaringer rundt helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk.

I forbindelse med prosjektet for etablering av en helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk ønsker Direktoratet for e-helse en kartlegging av status på aktuelle infrastrukturløsninger, løsninger og arkitekturtilnærminger som er i bruk i markedet i dag eller som er forventet å bli tatt i bruk i nær fremtid. Terminologiserver er en mulig komponent, men det kan også finnes andre løsninger. Utredningen må ta høyde for støtte til ontologibaserte terminologier som SNOMED CT, ICD-11, ICNP og lignende. 

 Effektmål for oppdraget:

  • Prosjektet får tilgang til oppdatert status av markedet med aktuelle infrastrukturelementer/ løsningsalternativer og tilhørende funksjonalitet
  • Kvalitetssikring av prosjektets tilnærming til IKT-støtten for terminologi og kodeverk i forhold til arkitekturvalg og kravspesifikasjon

Bakgrunn og kontekst for oppdraget

Det finnes pr i dag liten IKT-støtte for administrasjon og forvaltning av helsefaglig kodeverk og terminologi. Kodeverkene administreres, forvaltes og tilgjengeliggjøres via Excel- og CSV-filer. For administrative kodeverk finnes det en utdatert web-basert løsning basert på teknologi som ikke supporteres og med manglende sikkerhetsmekanismer. 

Etablerte kodeverk og terminologier er tatt i bruk i varierende grad og på ulik måte. Ikke alle etablerte kodeverk og terminologier er vedlikeholdt i takt med utviklingen, og ikke alle oppdaterte versjoner når sluttbrukeren. Med hensyn til gjenbruk og reproduserbarhet er versjonshåndteringen ikke tilfredsstillende.    

For å kunne sikre en helhetlig IKT-støtte vil det være hensiktsmessig å samle både de administrative og helsefaglige kodeverkene slik at disse er lett tilgjengelig for alle konsumenter og sikre økt kvalitet i forvaltningen av disse. Alle relevante kodeverk og terminologier forutsettes derfor lagret og/eller representert og tilgjengeliggjort i en sentral, nasjonal løsning.  

Fremtidig IKT-støtte bør være  helhetlig og brukervennlig og dekke både helsefaglige og administrative kodeverk. Løsningen må bidra til å effektivisere administrasjon, forvaltning og tilgjengeliggjøring av kodeverkene og understøtte relevante arbeidsoppgaver, herunder utvikling og vedlikehold av kodeverk, tilrettelegging for bruk av kodeverk i IKT-fagsystemer  eller oppslag av kodene på web, operative støttefunksjoner til helsehjelpen eller myndighetsutøvelse, statistikk og forskning.

Prosjektbeskrivelse

Det finnes pr i dag liten IKT-støtte for administrasjon og forvaltning av helsefaglig kodeverk og terminologi. Etablerte kodeverk og terminologier er tatt i bruk i varierende grad og på ulik måte. Med hensyn til gjenbruk og reproduserbarhet er versjonshåndteringen ikke tilfredsstillende.    

For å kunne sikre en helhetlig IKT-støtte vil det være hensiktsmessig å samle både de administrative og helsefaglige kodeverkene slik at disse er lett tilgjengelig for alle konsumenter og sikre økt kvalitet i forvaltningen av disse. Alle relevante kodeverk og terminologier forutsettes derfor lagret og/eller representert og tilgjengeliggjort i en sentral, nasjonal løsning. Fremtidig IKT-støtte bør være helhetlig og brukervennlig og dekke både helsefaglige og administrative kodeverk. Løsningen må bidra til å effektivisere administrasjon, forvaltning og tilgjengeliggjøring av kodeverkene og understøtte relevante arbeidsoppgaver, herunder utvikling og vedlikehold av kodeverk, tilrettelegging for bruk av kodeverk i IKT-fagsystemer eller oppslag av kodene på web, operative støttefunksjoner til helsehjelpen eller myndighetsutøvelse, statistikk og forskning.

Mål

Gi kunnskapsgrunnlag for å vurdere erfaringer rundt helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk gjennom en kartlegging av status på aktuelle infrastrukturløsninger, løsninger og arkitekturtilnærminger som er i bruk i dag eller forventes bli tatt i bruk i nær fremtid. Terminologiserver er en mulig komponent, men det kan også finnes andre løsninger. 

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2016

Sist oppdatert

26.03.2018