Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis

Dette er PhD-prosjektet til Audhild Høyem, .

Pasienter og brukere med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester erfarer ofte utfordringer med kontinuitet, oversikt og forutsigbarhet i tjenestene. Ph.d.-prosjektet omfatter kvalitative studier av ulike koordineringsroller i sykehus som skal sikre sammenheng i pasientforløpet for denne pasientgruppa.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til pasientene. En rekke ulike ordninger er etablert for å bidra til dette. Utvikling av behandlingslinjer eller standardiserte pasientforløp utvikles for stadig flere diagnoser og tilstander og er en hovedtilnærming til denne utfordringen.

I tillegg har myndighetene lovpålagt ordninger for å sikre koordinerte tjenester og sammenheng i forløpet for pasienter med sammensatte tjenestebehov. I 2012 fikk sykehusene plikt til å oppnevne personlig koordinator til pasienter med langvarige behov for tjenester fra ulike avdelinger og profesjoner, uavhengig av diagnose og tilstand(er). Koordinatorens oppgaver er å samordne tjenester fra ulike avdelinger og helsetjenester, sørge for behandlings- og oppfølgingsplaner, ivareta informasjonsflyt, være kontaktperson for pasient og pårørende, samt sørge for brukermedvirkning. Koordinatoren skal rekrutteres blant fagfolk som jobber med pasienten. Høsten 2016 trådte det i tillegg i kraft en ordning der alvorlig syke pasienter får rett til en fast kontaktlege i sykehuset som skal koordinere all den medisinske behandlingen. Innføring av personlig koordinatoransvar for pasienter i sykehus aktualiserer mange og ulike utfordringer i møte med eksisterende arbeidspraksiser som er organisert for ivareta kontinuitet i arbeidet og omkring pasientene over vaktskifter og over tid.

Pasienter som sykehusene er pålagt å oppnevne koordinator og etablere sammenhengende og helhetlige forløp for, befinner seg innen alle typer enheter og avdelinger med ulik tilgang på tverrfaglig kompetanse og med ulik arbeidsorganisering. Det er ambisiøse mål og forventninger til ordningene, og det er i liten grad gitt føringer for hvordan de skal utformes ut over at målet skal oppnås gjennom at pasienten får en personlig koordinator. En delstudie i phd-prosjektet har som formål å utvikle innsikt i etablerte koordineringspraksiser i klinikkene: hvordan fagfolk i spesialisthelsetjenesten fanger opp og forholder seg til pasienter som trenger bistand til kontinuitet og sammenheng i sine forløp og hvordan koordineringsarbeid utføres i praksis. Studien har et praksisperspektiv og bygger på intervju med erfarne fagfolk. I den andre delstudien utføres en diskursanalyse policydokumenter som omhandler ordningene koordinator i spesialisthelsetjenesten og kontaktlegeordningen.

Finansiering

Helse Nord RHF

Prosjektbeskrivelse

Pasienter og brukere med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester erfarer ofte utfordringer med kontinuitet, oversikt og forutsigbarhet i tjenestene. Myndighetene har lovpålagt ordninger for å sikre at sykehusene skal oppnevne personlig koordinator til pasienter med langvarige behov for tjenester fra ulike avdelinger og profesjoner. Koordinatorens oppgaver er å samordne tjenester fra ulike avdelinger og helsetjenester, sørge for behandlings- og oppfølgingsplaner, ivareta informasjonsflyt, være kontaktperson for pasient og pårørende, samt sørge for brukermedvirkning. 

 Det er ambisiøse mål og forventninger til ordningene, men få føringer ut over at målet skal oppnås gjennom at pasienten får en personlig koordinator. Prosjektet er todelt. En del skal utvikle innsikt gjennom intervjuer med erfarne: hvordan fagfolk i spesialisthelsetjenesten fanger opp og forholder seg til pasienter som trenger bistand til kontinuitet og sammenheng i sine forløp og hvordan koordineringsarbeid utføres i praksis. Del to er en diskursanalyse policydokumenter som omhandler ordningene koordinator i spesialisthelsetjenesten og kontaktlegeordningen.

Mål

Dette er PhD-prosjektet til Audhild Høyem, .

Metode

Prosjektet omfatter kvalitative studier av ulike koordineringsroller i sykehus som skal sikre sammenheng i pasientforløpet for denne pasientgruppa.

Prosjektleder

Deede Gammon Deede Gammon

Prosjektdeltaker

Eksterne prosjektdeltakere

  • Audhild Høyem, PhD-stipendiat, KVALUT, UNN
  • Aslak Steinsbekk, Biveileder, NTNU

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2012 - 2017

Sist oppdatert

15.03.2018