logo

Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis

Prosjektbeskrivelse

Pasienter og brukere med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester erfarer ofte utfordringer med kontinuitet, oversikt og forutsigbarhet i tjenestene. Myndighetene har lovpålagt ordninger for å sikre at sykehusene skal oppnevne personlig koordinator til pasienter med langvarige behov for tjenester fra ulike avdelinger og profesjoner. Koordinatorens oppgaver er å samordne tjenester fra ulike avdelinger og helsetjenester, sørge for behandlings- og oppfølgingsplaner, ivareta informasjonsflyt, være kontaktperson for pasient og pårørende, samt sørge for brukermedvirkning.

Det er ambisiøse mål og forventninger til ordningene, men få føringer ut over at målet skal oppnås gjennom at pasienten får en personlig koordinator. Prosjektet er todelt. En del skal utvikle innsikt gjennom intervjuer med erfarne: hvordan fagfolk i spesialisthelsetjenesten fanger opp og forholder seg til pasienter som trenger bistand til kontinuitet og sammenheng i sine forløp og hvordan koordineringsarbeid utføres i praksis. Del to er en diskursanalyse policydokumenter som omhandler ordningene koordinator i spesialisthelsetjenesten og kontaktlegeordningen.

Mål

Dette er PhD-prosjektet til Audhild Høyem, email hidden; JavaScript is required.

Metode

Prosjektet omfatter kvalitative studier av ulike koordineringsroller i sykehus som skal sikre sammenheng i pasientforløpet for denne pasientgruppa.