logo

RemoAge – Remote Support of Aged People

Prosjektbeskrivelse

Sammen med Pasientsentrert helsetjenesteteam brukes IKT til å bedre informasjonsflyten og samhandlingen innad i teamet, med eksternt helsepersonell og med pasientene. Pasientsentrert helsetjenesteteam er et tverrfaglig team med ansvar for å følge opp pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser som blir skrevet ut fra sykehuset for å gi et godt og mer helhetlig tjenestetilbud til denne pasientgruppen.

Vi har valgt å bruke nettbrett som kommunikasjonsverktøy. Videokonferanse over helsenettet blir brukt til direkte kommunikasjon, mens både filmer og bilder kan lagres på nettbrettet. Erfaringer fra prosjektet viser at reiser for helsepersonell spares fordi færre medlemmer av teamet deltar på hjemmebesøk. Vi har også sett at pasienter har spart reiser til sykehuset fordi situasjonen kan avklares i pasientens hjem over videokonferanse med teamets lege eller annet helsepersonell. RemoAge-prosjektet har partnerne fra Sverige, Skottland og Norge. Alle partnerne vil utvikle tjenester tilpasset lokale forhold.

Mål

I RemoAge skal vi utvikle tjenester til folk som lider av alvorlige og kroniske sykdommer basert på eksisterende kunnskap fra forskning og utvikling. Målet er at brukerne skal få tilgang til den støtte de trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.