Overgang til ontologibaserte terminologier

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å utrede konsekvenser av overgangen til ontologibaserte terminologier og beskrive mulige implementeringskonsekvenser.

Bakgrunn

Oppdragets overordnede mål er å bidra med kunnskap gjennom en konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier i forhold til kommende strategi- og innføringsprosesser. Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» representerer den overordnede utviklingsretningen, og oppdraget løses i lys av denne konteksten;

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

På bakgrunn av den vedtatte satsningen er det igangsatt flere initiativer for å nå målsetningene i stortingsmeldingen. Blant annet er Norge er per 1.januar medlem i SNOMED International og vil begynne arbeidet med å ta i bruk kodeverk basert på SNOMED CT.

Oppdraget sees også i lys av tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Direktoratet for e-helses for 2017, der Hovedmål 6 blant annet sier:

IKT-standarder og helsefaglige terminologier og kodeverk må utvikles og forvaltes gjennom Direktoratet for e-helse sin myndighetsrolle. Forvaltningen må skje i nært samarbeid med helsefaglige miljøer i sektoren og i avklart samarbeid med Helsedirektoratet. Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren skal videreutvikles og oppdateres i sammenheng med utvikling av behov i helse- og omsorgstjenestene. Det er et mål at faglige begrepsdefinisjoner som ligger til grunn for registrering av opplysninger i nasjonale helseregistre inngår i den nasjonale forvaltningen av helsefaglige terminologier og kodeverk. Kodingskvaliteten skal forbedres gjennom arbeid med opplæring i medisinsk koding.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har valgt en oppgavetilnærming med to delleveranser som vil beskrive ulike aspekter i oppdraget. Hver delleveranse er resultatet av separate faser, og der nåværende leveranse har fokus på å beskrive terminologier, metamodeller, og forholdet mellom terminologier og informasjonsmodeller.

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget skal beskrive de ledende terminologiene og metamodellene de er bygd på.  Videre skal oppdraget kartlegge mulige konsekvenser av forskjeller i metamodeller/konseptmodeller for ibrukstakelse i fagsystemer. Konsekvenser kan dekke områder som bruk i fagsystemer, utgangspunkt for beslutningsstøtte og kliniske retningslinjer, behov verktøystøtte for å ta ut potensialet av terminologiene etc.  

Finansiering

Oppdraget finansieres av Direktoratet for e-helse

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget skal beskrive de ledende terminologiene og metamodellene de er bygd på. Videre skal oppdraget kartlegge mulige konsekvenser av forskjeller i metamodeller/konseptmodeller for ibrukstakelse i fagsystemer. Konsekvenser kan dekke områder som bruk i fagsystemer, utgangspunkt for beslutningsstøtte og kliniske retningslinjer, behov verktøystøtte for å ta ut potensialet av terminologiene etc.  

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Nasjonalt senter for e-helseforskning har valgt en oppgavetilnærming med to delleveranser som vil beskrive ulike aspekter i oppdraget. Hver delleveranse er resultatet av separate faser, og der nåværende leveranse har fokus på å beskrive terminologier, metamodeller, og forholdet mellom terminologier og informasjonsmodeller.

Mål

Oppdraget skal bidra med kunnskap gjennom en konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier i forhold til kommende strategi- og innføringsprosesser.

Prosjektleder

Kristian Malm-Nicolaisen Kristian Malm-Nicolaisen

Prosjektdeltakere

Finansiering

Direktoratet for e-helse

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2017

Sist oppdatert

15.03.2018