Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste

VerDig er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person-sentrert, helhetlig og pro-aktivt pasientforløp. 

Effektmålet er tredelt; Bedre populasjonshelse, bedre pasienterfaringer og mer kostnadseffektive tjenester.

VerDig introduserer en overordnet felles VerDig visjon og beskriver forskningsaktiviteter knyttet til utvikling, implementering og evaluering av tjenester og komponenter som understøtter nasjonal strategi for e-helse, og bedre digitale samhandlingsløsninger. 

VerDig understøtter satsningene i tilknytning til St.meld 9 «En innbygger ,en journal»,  IKT for en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, skissert i St.meld 26 og NSE’s satsingsområde Helhetlige helsetjenester. 

VerDig forskningsprogram vil ha aktiviteter innenfor to hovedområder:  

 1. Helhet: Aktiviteter som fokuserer på utvikling, implementering og evaluering av den overordnede visjon 
 2. Dybde: Utvalgte områder hvor man går i dybden av en problemstilling.

Hvert av hovedområdene vil ha del-prosjekter. Det er essensielt at helhets-aktiviteter kan trekke veksler på dybde-aktiviteter og vise-versa.

På begge hovedområder vil metodikken følge samme grunnleggende mønster: 

 • Skrive søknader for å skaffe finansiering til aktiviteten, dersom den ikke er finansiert innenfor midlene i «morprosjektet»
 • Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag
 • Formativ evaluering 
 • Summativ evaluering

Tilnærmingen for 2017:

 1. Kunnskapsoppsummering
  Innhente erfaring/kunnskap fra relevante miljøer, nasjonalt og internasjonalt, kartlegge internasjonale prosjekter, litteratursøk. 
 2. Styrking og vedlikehold av nettverk
  Posisjonering ifht e-helse og utvikling av søknader, koble utviklingsprosjektet og forskningsprosjektet tettere sammen.  

Prosjektpartnere

Sintef Digital, Sintef teknologi og samfunn, Universitetet i Agder, Tromsø kommune, UNN HF, Trondheim kommune

Prosjektbeskrivelse

VerDig er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person-sentrert, helhetlig og pro-aktivt pasientforløp. VerDig introduserer en overordnet felles VerDig visjon og beskriver forskningsaktiviteter knyttet til utvikling, implementering og evaluering av tjenester og komponenter som understøtter nasjonal strategi for e-helse, og bedre digitale samhandlingsløsninger. 

VerDig forskningsprogram vil ha aktiviteter innenfor to hovedområder:  

 1. Helhet: Aktiviteter som fokuserer på utvikling, implementering og evaluering av den overordnede visjon 
 2. Dybde: Utvalgte områder hvor man går i dybden av en problemstilling.

Hvert av hovedområdene vil ha del-prosjekter. Det er essensielt at helhets-aktiviteter kan trekke veksler på dybde-aktiviteter og vise-versa.

Mål

Effektmålet er tredelt; Bedre populasjonshelse, bedre pasienterfaringer og mer kostnadseffektive tjenester.

Metode

 • Skrive søknader for å skaffe finansiering til aktiviteten, dersom den ikke er finansiert innenfor midlene i «morprosjektet»
 • Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag
 • Formativ evaluering 
 • Summativ evaluering

Prosjektleder

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

Prosjektdeltakere

Prosjektpartnere

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2016 - 2017

Sist oppdatert

17.03.2018