logo

Samhandlingsarena 2/VerDig: Verdiskapende digitale samhandlingsløsninger for pasientens helsetjeneste

Prosjektbeskrivelse

VerDig er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person-sentrert, helhetlig og pro-aktivt pasientforløp. VerDig introduserer en overordnet felles VerDig visjon og beskriver forskningsaktiviteter knyttet til utvikling, implementering og evaluering av tjenester og komponenter som understøtter nasjonal strategi for e-helse, og bedre digitale samhandlingsløsninger.

VerDig forskningsprogram vil ha aktiviteter innenfor to hovedområder:

  1. Helhet: Aktiviteter som fokuserer på utvikling, implementering og evaluering av den overordnede visjon
  2. Dybde: Utvalgte områder hvor man går i dybden av en problemstilling.

Hvert av hovedområdene vil ha del-prosjekter. Det er essensielt at helhets-aktiviteter kan trekke veksler på dybde-aktiviteter og vise-versa.

Mål

Effektmålet er tredelt; Bedre populasjonshelse, bedre pasienterfaringer og mer kostnadseffektive tjenester.

Metode

  • Skrive søknader for å skaffe finansiering til aktiviteten, dersom den ikke er finansiert innenfor midlene i «morprosjektet»
  • Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag
  • Formativ evaluering
  • Summativ evaluering