logo

System for kontekstbevisst planlegging og tilordning

Prosjektbeskrivelse

Studier viser at 67 % av avlysninger innen elektiv kirurgi skyldes dårlig planlegging. Flertallet av avlysningene som skyldes dårlig planlegging, er knyttet til kapasitetsmangel (f.eks. personalmangel og mangel på sykehussenger), akuttoperasjoner, lengre varighet for tidligere operasjoner samt overbooking.

Bruken av kontekstbasert data vil bli studert innenfor rammen av kliniske arbeidsprosesser og pasientforløp som er involvert i planleggingsprosessen. Det forventes at kontekstdataene for det faktiske arbeidet kan samles inn ved hjelp av kvalitative metoder som tilpasses de kliniske retningslinjene til en bestemt organisasjon, avdeling eller individ. På en automatisert måte kan slike data for de faktiske resultatene genereres ved hjelp av kontekstbevisste metoder. Dette vil skape kunnskapen som trengs for å beskrive pasient- og brukerforløp på en integrert og konsekvent måte for å sikre prossesstøtte på individnivå innenfor den elektroniske pasientjournalen.

Når denne kunnskapen brukes på planlegging av pasientinnleggelser og ressurstilordning i kirurgiske avdelinger, bidrar det til bærekraft i helsetjenesten ved å redusere antall avlysninger innen elektiv kirurgi og forbedre bruken av ressursene i organisasjonen.